Bij de kraag gevat opdat we hun valse “ontwikkeling” aanvaarden

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt getuigenis af te leggen tegenover het land en de wereld over de laatste feiten waarvan we slachtoffer werden door het paramilitarisme dat op zijn gemak blijft opereren in onze regio, zonder ook maar door één competente autoriteit te worden verhinderd. Want het rekent op haar economische en politieke steun, wat het krachtig maakt om de boerenbevolking te onderwerpen aan zijn projecten.

In de regio van San José praat men over niets anders dan over wegen, maar niemand verwijst naar wie ze sponsort en evenmin naar wie ze aandrijft. We snappen niet hoe het mogelijk is dat een boerenbevolking die zoveel geleden heeft gedurende al deze jaren door de schuld van de oorlog , die moorden onderging, verdwijningen, folteringen, economische blokkades en het beroven van hun gronden en hun territorium, nu steun verleent aan die verdelger van het leven die hen zoveel schade heeft toegebracht. Wellicht herinneren onze boeren de verschrikkingen niet meer waaraan de paramilitairen, de guerrilla en het leger ons onderwierpen gedurende al deze jaren van ontheemding? Vandaag is het dezelfde verdelger die zich wil opdringen. Namelijk hij die projecten promoot ten gunste van de ondernemingen, waarin de bevolking zich verplicht ziet deel te nemen, of anders moet ze de zone verlaten.

En nu wil men onze Vredegemeenschap ervan beschuldigen zich te verzetten tegen “ontwikkeling” of “vooruitgang”, omdat we niet toelaten dat er wegen worden aangelegd in de gehuchten ten dienste van plunderende bedrijven en structuren, die onze broeders hebben vermoord. De gemeentelijke raden, zeker gemanipuleerd door de perverse machten die ons overheersen, herhalen de beschuldigingen van deze laatste: ze proberen om ons te doen zien als “vijanden van de vooruitgang”. Realiseren ze dan niet dat de vijanden van de echt menselijke en rechtvaardige ontwikkeling zij zijn die zich laten bedriegen door dieven en moordenaars en zich ten dienste stellen van hen? Ze bevinden zich in een angstaanjagende blindheid. Hoe zouden we willen dat ze hun ogen een beetje openen! Op geen enkel moment verzet onze Vredesgemeenschap zich tegen een echte ontwikkeling of dat er wegen worden aangelegd doorheen de gehuchten en districten . Dat is het probleem niet. Waar wij ons tegen verzetten is dat dit gedaan wordt terwijl de ogen van de boeren worden bedekt. Men verbergt voor hen het echte belang van die wegen. Men verbergt voor hen de hele illegaliteit waarmee die gebouwd worden. Er grijpen geen raadplegingen plaats met de gemeenschappen. Er zijn geen milieulicenties. Heel het proces wordt geleid door de paramilitairen, dat wil zeggen door hen die een groot deel van onze bevolking hebben vermoord en die ze ontheemd hebben, beroofd, bedreigd, gestigmatiseerd of gefolterd of ze deden verdwijnen. Ze innen een deel van de kosten onder de vorm van illegale en buitensporige belastingen, omgeven door bedreigingen . Want als ze die niet aan hen betalen dan zullen ze geweldige gevolgen moeten aanvaarden. Ze koppelen het werk aan het leger (17de Brigade)door zijn machinerie te huren, wat illegaal militariseren impliceert van werken die burgerlijk van aard zijn. Zo koppelen ze de werken aan een militair garnizoen waarvan de geschiedenis overspoeld is met misdaden tegen de menselijkheid. En de regering heeft het beschermd met een absolute straffeloosheid die het geweten van de hele mensheid diep verwondt. Wat zouden we willen dat de gemeentelijke raden hun ogen zouden openen, ook al is het maar een beetje, en zich niet zouden laten meeslepen met stevige blinddoeken voor de ogen om zoveel fouten te maken. Dat ze eens analyseren welk het economisch model is dat ze ons opleggen. Dat ze aub eens een beetje verder kijken dan hun neus lang is. Dat ze hun blinddoek eens afdoen en dat ze eens reageren als gewetensvolle menselijke wezens en als personen met een minimum aan ethische principes.

De boerenbevolking wordt diep bedrogen en wordt opgezet tegen onze Gemeenschap om de belangen te verdedigen van de machtigen. Wij hebben altijd gezegd dat de boer verdient te leven in een zone waar ze waarachtige projecten van ontwikkeling hebben en niet de projecten die gepromoot worden door de paramilitairen. Of zou het zo zijn dat de boer wil dat hij wordt afgeperst en gemanipuleerd? We zouden niet zo blind mogen zijn voor dit vernietigingsplan. Al deze wegen zouden gratis moeten zijn – Betalen we misschien geen belastingen alle dagen en alle uren dat we iets kopen ? – En zou alles zich niet minstens moeten houden aan de wettelijke normen die zelfs een corrupte Staat heeft goedgekeurd. Maar zelfs dat niet. Ze vertrappelen hun eigen normen, zolang hun belangen maar worden veilig gesteld, want niets anders is voor hen van belang.

Als Vredesgemeenschap gaan we altijd dit soort valse “ontwikkeling” en valse “vooruitgang” afwijzen. Welk soort “vooruitgang” is het om telkens meer onderworpen te worden aan de belangen van vreemden, die zolang ons bloed hebben uitgezogen.

In deze laatste dagen waarin de wegen oprukken in de zone, is een bekende paramilitair, alias CRISTIAN, die lid was van de FARC-EP1 in deze zone en die zeker profiteert van het demobilisatieprogramma van de nationale regering, nu “de politicus” van die paramilitaire structuur. Dit personage is het die de burgerbevolking van alle gehuchten bijeenbrengt om hen de tarieven van geld op te leggen die moeten betaald worden om de machinerie van de 17de Brigade te ondersteunen die de wegen zal aanleggen.

Vanuit de verschillende instellingen van de Staat wil men ons het zwijgen opleggen zodat we de medeplichtigheid van de 17de Brigade en van de Politie met het paramilitarisme zouden stil houden, maar het is erg verdacht dat de paramilitairen zoveel macht hebben en op hun gemak opereren in de zone en dat ze bovendien in San José enkele “potten”2 hebben voor de verkoop van drugs, waar de kinderen reeds verslaafd zijn aan drugs. De paramilitairen leven daar te midden van leger en politie en ze persen de handelaars af. Dezelfde alias Cristian belegde een bijeenkomst met de burgerbevolking daar in San José, te midden van de militairen, en er gebeurt niets . Leden van de politie en van het leger gaan er ’s nachts op uit om daar in die “potten” drugs te kopen. Maar ze denken dat de Gemeenschap moet zwijgen, niets zal aanklagen omdat ze die dan zouden uitroeien. Dus: Moeten wij zwijgen? Nooit zullen we zwijgen.

De recent voorgevallen feiten zijn de volgende:

Op dinsdag 13 april 2021 in de namiddag ontvingen we informatie volgens welke de paramilitair WILFER HIHUITA, wonend in het gehucht La Unión van San José de Apartadó, van zijn eigen zoon van niet meer dan 15 jaar oud 500.000 COP3 zou gestolen hebben, geld dat bestemd zou geweest zijn om te verschaffen aan de school van het gehucht om schoolwerken uit te voeren. Deze paramilitair was niet bang om het geld af te nemen van zijn eigen zoon, geldmiddelen die iemand zou geschonken hebben voor de school, maar hij nam ze voor hemzelf en hij verspilde het in sterke drank in het dorpscentrum van San José de Apartadó.

Op donderdag 22 april 2021 hield de paramilitair bekend als “CRISTIAN”, een gedemobiliseerde van de FARC-EP, en die nu optreedt als de “politicus”van de paramilitairen in deze regio een bijeenkomst met de bewoners van o.a. de gehuchten La Linda en La Cristalina, zoals men zegt, en sprak er meer dan 3 uren over de aanleg van de weg door deze gehuchten en tegelijk kondigde hij het tarief aan dat elke persoon maandelijks moet bijdragen om de militaire machinerie te onderhouden waarmee ze de weg aanleggen. Blijkbaar zijn de maandelijkse tarieven voor personen met weinig middelen 200.000 COP en voor personen met meer middelen 400.000 COP. Daar kondigde hij ook aan dat iedereen moet meewerken aan de weg en geld moet bijdragen om de machines te bekostigen. Volgens de bewoners zouden zij gevraagd hebben wie de weg verder zal onderhouden, waarop deze paramilitair antwoordde dat het dezelfde personen zouden zijn, wat wil zeggen dat de bewoners verplicht zullen worden de wegen te onderhouden met hoge maandelijkse quota’s van geld.

Op vrijdag 23 april 2021, volgens informatie die onze Vredesgemeenschap bereikte, volgens dewelke de bekende paramilitair alias CRISTIAN, die zogenaamd optreedt als “politicus” van de AGC4, vergaderde hij met de gemeenschappen van LA INVASIÓN, gelegen in de boerderij van het gemeentehuis, waar bovendien de militaire basis in het dorpscentrum van San José de Apartadó gekantonneerd is. Daar beweerde deze paramilitair die de vergadering, gecoördineerd door de paramilitairen, leidde,dat zij alles controleren en dat de mensen van deze invasie moeten gecontroleerd worden door minder personen, want volgens hem was er veel wanorde. Tegelijkertijd verwees hij naar de problematiek waarmee deze boerderij te maken heeft, waar ze verblijven als indringers, want de boerderij behoort toe aan het gemeentehuis. Tegelijkertijd suggereerde hij om zich voor te bereiden om de boerderij La Roncona , eigendom van onze Vredesgemeenschap, binnen te dringen.

Op vrijdag 23 april 2021 overdag beweerden ambtenaren van CORPOURABÁ5, die zich in het gehucht La Esperanza bevonden, aan onze Gemeenschap dat de raad voor gemeentelijke actie van dat gehucht hen 15 minuten had opgehouden op de weg. En volgens hen zouden ze hen gezegd hebben dat ze daar geen enkele stok of boom van deze Vredesgemeenschap zouden laten passeren omdat ze de aanleg van de wegen verhindert. Hieraan gekoppeld begonnen de ambtenaren, die de zone kennen en die weten hoe het thema van de wegen was geweest, onze Gemeenschap te verwijten, want ze zegden dat ze tevreden waren omdat ze het gehucht met hun moto’s waren binnengeraakt. Det was duidelijk dat het hen niets kan schelen wie deze wegen aanlegt, zolang ze maar gemaakt worden. En de milieu-instellingen, zoals in dit geval CORPOURABÁ, beginnen de vernietiging van het milieu met wegen die geen enkele vergunning hebben en die bovendien zijn in gang gezet door paramilitairen en militairen, te ondersteunen. Hoe hebben de instellingen zich gedegradeerd?

De laatste dagen zijn we te weten gekomen dat de paramilitairen die de regio controleren de bewoners bedreigen door de weg op te gaan met een kap over het hoofd en met lange wapens, met armbanden van het ELN en ze zeggen dat ze geen paramilitairen zijn maar leden van het ELN en dat de mensen niet de weg mogen opgaan na 6:00 ’s avonds of dat ze er niet konden voor instaan. Een nieuw niveau van verzinsel: aangezien reeds weinigen de banden van de paramilitairen met de Staat miskennen, willen ze zich nu camoufleren onder het mom van vermeende vijanden van de Staat (als leden van het ELN) om te bedreigen en te onderwerpen.

Op maandag 26 april 2021 overdag luisterden we naar een audio waarin sommige voorzitters van raden voor gemeentelijke actie een oproep doen om volgende zaterdag 1 mei 2021 in het gehucht La Esperanza bijeen te komen rond 10:00 uur met alle raden voor gemeentelijke actie van San José de Apartadó en die van het district Nuevo Antioquia van de gemeente Turbo. In de communicatie via Whatsapp die klaarblijkelijk verzonden werd door de heer César JARAMILLO worden alle raden verwittigd dat de belangrijkste te behandelen thema’s zijn: de vooruitgang van de wegen en het discuteren over het communiqué dat onze Vredesgemeenschap publiceerde op 23 april 2021. Op deze vergadering worden alle voorzitters van de raden voor gemeentelijke actie bijeengeroepen, met inbegrip van de Boerenvereniging van San José de Apartadó (ACASA), een advocaat, de Ombudsman van Apartadó, Cesar JARAMILLO, ambtenaar van FEDECACAO, en veel communicatiemedia. Volgens sommige bevriende personen is de centrale bedoeling onze Vredesgemeenschap in diskrediet brengen en dit te doen via de communicatiemedia die zich hiertoe lenen. In deze communicatie wordt ook aangekondigd dat César JARAMILLO reeds een ontmoeting agendeerde met de tweede commandant van de 17de Brigade van het leger en bewoners van het gehucht Playa Larga, met de bedoeling de vooruitgang te evalueren van de weg die men aan het aanleggen is. Wat duidelijk is, is dat men onze Vredesgemeenschap probeert te vernietigen en daartoe zijn veel Staatsambtenaren uitgenodigd om de burgerbevolking op te zetten tegen hen die zich niet onderwerpen aan hun projecten. Waarom komen de raden van gemeentelijke actie niet bijeen om het paramilitarisme af te wijzen of om aan de regering te vragen wat er gebeurt met de boerenbevolking die zo in de steek gelaten is? In de plaats daarvan komen ze bijeen om de voorstellen van de vernietigers van het leven te verdedigen. Tot waar zijn we geraakt?

De paramilitairen moeten niet meer geleerd hoe ze de burgerbevolking die in de streek leeft intimideren. Elke valstrik voor terreur wordt gebruikt: eerst kwamen ze binnen waarbij ze zegden dat ze gekomen waren om te blijven; nadien legden ze vaccins op of verplichte belastingen ; daarna verplichtten ze de burgerbevolking “punten” of informanten te ondersteunen in de huizen van hun familie; daarna hebben ze de burgerbevolking met geweld gereorganiseerd; daarna begonnen ze minderjarigen te rekruteren; nadien dwongen ze iedereen zich te onderwerpen aan hun richtlijnen; en nu forceren ze dit alles met geprogrammeerde invasies met bewoners van de zone , om de boerderijen van onze Vredesgemeenschap binnen te dringen, zoals in de gevallen van La Esperanza en de boerderij La Roncona; bovendien gebruiken ze de vermomming dat ze leden zijn van het ELN en daar komt de aanleg van de wegen nog bij, waarbij ze alle bewoners verplichten sommen geld bij te dragen om brandstof te kopen. Wat volgt is dat de boer moe wordt van zoveel onderdrukking en eindigt met het verkopen van de grond aan ondernemingen, wat in feite het uiteindelijk doel is van al dat geweld.

Opnieuw bedanken we alle gemeenschappen en vrienden van het land en van de wereld die geloofd hebben in ons burgerlijk en vreedzaam verzet en die bovendien het lijden gevoeld hebben dat we dagelijks voelen door de barbaarsheid van de Staat en zijn paramilitairen. Heel erg bedankt en we vragen hen niet op te houden om van de Colombiaanse regering respect voor het leven en de integriteit van onze Gemeenschap en van de boerenbevolking uit onze omgeving te eisen.

1 FARC-EP: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército Popular = Gewapende Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia - Volksleger

2 Ollas = letterlijk “potten” of “ketels” maar het gaat over microtrafiek van drugs

3 COP = Pesos Colombianos 1 Euro is op dit moment zowat 4500 pesos waard

4 AGC = paramilitaire groep Autodefensas Gaitanistas de Colombia

5 CORPOURABÁ = milieuagentschap van de Staat voor de regio Urabá