Burgerbevolking onderworpen aan diverse manipulaes

Opnieuw doet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó een beroep op het land en de wereld om getuigenis af te leggen van de laatste feiten die haar grondig treffen.

Zoals in al deze 23 jaren van burgerlijk verzet blijft onze Vredesgemeenschap haar bezorgdheden uitdrukken over het voortduren van het geweld in het territorium van haar omgeving en ze blijft getuigenis afleggen van de agressie die haar rechten en haar waardigheid aantast. Het is een feit dat het paramilitarisme aanwezig blijft en dit met progressieve overheersing van de streek, dank zij de tolerantie en medeplichtigheid van de instellingen. Nu hebben de paramilitairen een plan geïmplementeerd van rekrutering van zowel volwassenen als van minderjarigen. De rekruten worden meegenomen naar de gemeenten Chigorodó, Mutatá (district La Fortuna) en naar andere plaatsen in Urabá ‘(Antioquia) en in Chocó, om er militaire training te ontvangen, zoals de bewoners vertellen.

Het meest zorgelijke is de nutteloosheid van de aanwezigheid van het leger en de politie in San José de Apartadó. Vanaf 2005 verblijven ze daar met een grote militaire basis en met een kostelijke politiebunker en zo schenden ze het Humanitair Recht en de vonnissen van het Grondwettelijk Hof die verbieden dat ze zich vestigen te midden van de burgerbevolking en op maar enkele meters van de scholen. Bovendien leven ze samen met de paramilitairen en laten ze toe dat ze rekruteringswerk doen, illegale belastingen innen en voortdurende bedreigingen tegen onze Vredesgemeenschap uiten. Reeds in de laatste weken kwam men te weten dat gerenommeerde paramilitairen alias “RENÉ” en alias “EL BURRO”het uithangen in San José vergezeld van gewapende mannen die hen veiligheid leveren zodat ze het werk van rekrutering en afpersing kunnen uitvoeren, meestal te midden van militaire en politieaanwezigheid.

De feiten waarvan we getuigenis afleggen zijn de volgende:

  • Op zondag 19 januari 2020 overdag, kwam de paramilitair, in de zone bekend als “RENÉ”, die het commando heeft overgenomen van deze gewapende illegale groep in het district van San José en zijn gehuchten, aan bij een openbaar gebouw vlakbij de plaats El Puente van het dorpscentrum van San José de Apartadó,met verschillende gewapende mannen met korte wapens, een plaats waarin permanente aanwezigheid is van de publieke Strijdkrachten. Klaarblijkelijk coördineert “RENÉ” er de afpersing van de handelaars.

  • Op zaterdag 25 januari 2020, overdag, werden zware doodsbedreigingen van de paramilitairen, die aanwezig zijn in de gehuchten Mulatos, La Resbalosa, La Hoz en Rodoxalí van San José de Apartadó, bekend tegen Hugo Molina, lid van onze Vredesgemeenschap. Volgens de paramilitairen bedreigen ze hem om niet af te zien van de overhandiging van eigendomstitels van een boerderij die door de zelfde paramilitairen “onteigend” was van de familie Molina. De familie verblijft in de zone van Rodoxalí waar deze eigendom ligt.

  • In de week van 20 tot 26 januari 2020 is een paramilitair actief die gekend is als “EL BURRO”, klaarblijkelijk commandant belast met de gedwongen rekrutering van minderjarige jongeren in de zone van San José, om ze nadien voor militaire training mee te pakken naar Chigorodó of naar Chocó, met de bedoeling commandanten die vroeger leden van de FARC-EP waren en die nu commandant spelen voor de paramilitairen, te escorteren en te beschermen. Ze zijn gekend met de alias “LEÓN” of “LA FIERA” en met de alias ”SOPA”. Andere paramilitaire commandanten, ook ex-leden van de FARC-EP, aanwezig in de zone en gekend als alias “EL BURRO” en alias “RENÉ”, hadden alias “RAMIRO” gestuurd, de paramilitair die zich geïnstalleerd heeft in het gehucht La Unión van San José, alsook andere jongeren, klaarblijkelijk gerekruteerd in andere zones om hun commandanten te escorteren, en volgens info van “RAMIRO” zelf werden verschillenden van hen reeds vermoord. Alias “EL BURRO” had heel die week en de weken ervoor per moto heen en weer gereden tussen Apartadó en het district van San José en hij had tegelijkertijd onze Vredesgemeenschap bespioneerd tijdens zijn passages in de omgeving van onze centrale nederzetting.

  • Op maandag 27 januari 2020 werd onze Vredesgemeenschap op de hoogte gebracht van een nieuw plan om onze boerderij La Roncana, eigendom die onze Vredesgemeenschap sedert 22 jaar vreedzaam bezit, waarvoor ze evidente rechten van bezit heeft en die nu verwikkeld is in een juridisch proces, aangespannen door de familie Jaramillo, die dat stuk grond vele jaren geleden vervreemd had, binnen te dringen. Volgens de ontvangen informatie is het de nieuwe burgemeester van Apartadó, Felipe Cañizales zelf die de invasie aanmoedigt, want hij zou de binnendringers van een boerderij van het Gemeentebestuur van Apartadó, aangekocht door dit Gemeentebestuur in het dorpscentrum van San José tijdens de meest intensieve periode van het gewapend conflict, uitnodigen eerder het stuk grond van onze Vredesgemeenschap binnen te dringen. Men zegt dat hij hiertoe reeds overleg pleegde met de familie Jaramillo, de familie die dat stuk grond reeds 20 jaar geleden had verkocht. Alles wijst erop dat de Burgemeester zijn verantwoordelijkheid om eigendommen te zoeken voor de families die geen grond bezitten wil ontlopen en zijn toevlucht wil nemen tot de perverse strategie van het binnendringen van de stukken grond die de Vredesgemeenschap reeds sedert meer dan 22 jaar bezit.

  • Dezelfde maandag 27 januari 2020 drong mijnheer Elkin Ortiz, bewoner van San José die daar woont op de boerderij van het Gemeentebestuur, opnieuw onze boerderij La Roncona binnen om de afsluitingen en de gewassen te beschadigen, zoals hij dat bij andere gelegenheden reeds gedaan had op aanstoken van de paramilitairen. Hij beweerde dat nu de plaats zal ingenomen worden. Dit doet vermoeden dat hij verwikkeld zit in het veronderstelde plan dat het Gemeentebestuur, met aan het hoofd de Burgemeester Felipe Cañizales, heeft om ons stuk grond binnen te dringen om er de binnendringers van die boerderij van het Gemeentebestuur te vestigen.

  • Op dinsdag 28 januari 2020 ‘s morgens werd onze Vredesgemeenschap op de hoogte gebracht van een verondersteld plan dat de Raad voor Gemeentelijke Actie van het gehucht La Unión zou hebben om het monument, dat onze Vredesgemeenschap bouwde ter gedachtenis van de 6 leden van onze Gemeenschap, die op 8 juli 2000 door militairen van de 17-de Brigade samen met paramilitairen werden vermoord. Dat monument werd gebouwd op de plaats zelf van deze Holocaust, sindsdien werd het een heilige plaats van bloedige herinnering van onze Gemeenschap en dit in overleg met de familieleden van de slachtoffers. We begrijpen niet waarom de Raad voor Gemeentelijke Actie nu als een razende tekeer gaat tegen onze heilige herinnering. Men zegt dat de Raad voor Gemeentelijke Actie , in de plaats van de gedachtenis aan de slachtoffers te bewaren, het aanbod van het Gemeentebestuur wil verwelkomen, dat schijnbaar heeft aangeboden daar een sportveld te bouwen, met de bedoeling, die moeilijk te verbergen is, om de herinnering aan onze slachtoffers uit te wissen. Naar men ons informeert zou de Raad op zoek zijn naar advies van de Politie en van de Ombudsman voor de Mensenrechten bij het proces van vernietiging van het monument.

  • Op woensdag 29 januari 2020 om 17:50 drong een groep militairen, in uniform en met zware wapens, van de militaire basis van San José, de ingangen van onze nederzetting van San Josecito binnen. Ze brachten een oudere persoon mee, Jaime Montoya genaamd, die klaarblijkelijk om geld kwam, waarom hij verzocht, en dat hij dagen voordien was komen vragen, terwijl hij aanvoerde dat onze Gemeenschap veel geld had. Alles wijst erop dat het de paramilitairen waren, die hem ertoe brachten om zo een voorwendsel te vinden om onze eigendom binnen te dringen te samen met de Publieke Strijdkrachten. Alles wijst erop dat dezelfde militairen gebruik maakten van een oudere persoon om onze private stukken grond binnen te dringen op zoek naar informatie en de ligging van de woningen van de families van onze Vredesgemeenschap.

  • Op zondag 2 februari 2020 om 18:00 uur drong mijnheer Elkin Ortiz opnieuw onze private eigendom van de boerderij La Roncona binnen, dit keer in gezelschap van een ex-strijder van de FARC-EP, die ook in het dorpscentrum van San José leeft. Ze deden dat blijkbaar onder impuls van de paramilitairen en ze veroorzaakten zo nog meer vernietigingen aan de afsluitingen en de gewassen.

  • Op maandag 3 februari 2020 overdag zond de Raad voor Gemeentelijke Actie van het gehucht Mulatos Medios twee vrachtvoerders met acht muilezels die vrachten zand meevoerden naar onze nederzetting Vredesgehucht Luis Eduardo Guerra. Zo miskenden ze het bezit dat onze Vredesgemeenschap 15 jaar lang legaal heeft aangehouden op deze heilige plaats, waar onze historische leider en zijn familie in 2005 werden afgeslacht. Het feit van daar dat zand af te laden onthult dat er een plan van gewelddadige invasie bestaat in onze eigendom, geleid door krachten die verder reiken dan een gemeentelijke raad. Maar merkwaardig genoeg valt het samen met andere plannen van MEMORICIDE, zoals die ontdekt wordt in het gehucht La Unión, als pervers plan om de herinnering aan de slachtoffers uit te wissen, waarvoor officiële instellingen groepen van de burgerbevolking raad geven bij die schandalige plannen.

  • Op dinsdag 4 februari 2020 overdag liet de Raad voor Gemeentelijke Actie van het gehucht Mulatos Medio opnieuw vrachten zand afladen in onze nederzetting Vredesgehucht Luis Eduardo Guerra. In totaal hebben ze reeds 19 vrachten gedeponeerd op een eigendom die hen niet toebehoort.

Het is duidelijk dat de paramilitairen de burgerbevolking gebruiken om onze Vredesgemeenschap aan te vallen, of het nu is door onze afsluitingen en onze gewassen te beschadigen, zoals in het geval van onze eigendom La Roncona, of om binnen te dringen in onze eigendommen en informatie te zoeken, zoals in het geval van de manipulatie van Mijnheer Montoya door militairen en paramilitairen, of om uit te nodigen om binnen te dringen, zoals de burgemeester van Apartadó bezig is te doen, of om de vernietiging te plannen van onze gewijde plaatsen en de herinnering van onze slachtoffers uit te wissen, zoals het geval was bij de gemeentelijke raden van La Unión en van Mulatos Medio. Het paramilitarisme bezit alle controle zonder ook maar door iemand gestoord te worden, zo hebben de paramilitairen zelf verklaard. Ze gaan ertoe over plannen uit te werken om leden van onze Gemeenschap te bedreigen en om heel onze boerenomgeving te controleren en af te persen met illegale belastingen en alle soort bedreigingen en afpersingen. Ze weten niet meer hoe ze ons nog meer kunnen aanvallen. Spijtig genoeg lenen de Publieke Strijdkrachten zich tot dat alles of minstens tot het tolereren van al die plannen door hun politiek van ‘dove oren’ en van ‘neerhangende armen’ en alle overige vormen van actieve en passieve medeplichtigheid.

Op 21 februari aanstaande zal het de herdenking zijn van 15 jaar bloedbad van Mulatos en La Resbalosa, feiten die nog steeds in straffeloosheid verblijven, want de daders blijven nog steeds op schandelijke manier vrijgesproken. Inderdaad op 30 december 2019 bracht de Magistrate CLAUDIA ROCÍO SALDAÑA van de Kamer ter Bepaling van Juridische Situaties van de JEP1Resolutie 008169 uit, waarin aanhoudingsbevelen worden opgeschort en waarin 3 van de daders die reeds in cassatie veroordeeld waren door het Opperste Gerechthof in vrijheid worden gesteld en waarin 10 militairen het privilege gegeven wordt hun toevlucht te zoeken in de procedures van de JEP, ofschoon ze reeds veroordeeld waren voor het afschuwelijk bloedbad. Daarmee plaatsen ze zich boven de Statutaire Wet van de JEP zelf, want die daders hadden niet voldaan aan de meest elementaire vereiste om zich te engageren voor de JEP namelijk om de waarheid over deze afschuwelijke misdaad te openbaren. De JEP aanvaardt op die manier een politiek van openlijke en alles trotserende straffeloosheid, niet alleen door de schending van zijn eigen Wettelijk Statuut, maar ook door hen, die barbaarse misdaden begingen zonder enige band met het gewapend conflict, te koppelen aan de procedure van geprivilegieerde overgangsjustitie. Want enkel met erg absurde argumenten en met extreem perverse manipulaties zouden ze kunnen aanvoeren, dat leden van onze Vredesgemeenschap - die juist is opgericht om niet aan het gewapend conflict deel te nemen en om niet samen te werken met geen enkele van haar actoren - en hun eigen onschuldige kinderen, deelnamen aan enige oorlogvoerende macht. Dus de JEP plaatst zich boven het recht, zelfs in zijn meest willekeurige versies en tegen alle redelijkheid in, in tegenstrijd met alle gerechtigheid en alle ethiek. Onze Vredesgemeenschap zal altijd aan de kant staan van een echte rechtspraak die echte morele verlichting geeft aan ons die in eigen vlees de gesel van de oorlog en van het Staatsterrorisme leden. Maar niet aan de kant van een rechtspraak die de opdrachtgevers van de barbaarsheid afschermt en de verantwoordelijken voor de gruwel beloont en hen bovendien mechanismen verschaft die hen vrijstelt van alle schuld.

Rest alleen nog opnieuw die mensen en organisaties te bedanken die hebben geloofd in onze weerstand, die ons vanuit het land en de wereld fysiek, moreel en politiek begeleid hebben. Vandaag nodigen we hen uit om niet te versagen omdat hun hulp van op afstand ons versterkt en ons moed geeft om vooruit te blijven gaan.

1 JEP = Justicia Especial para la Paz = Speciale Rechtspraak voor de Vrede voortkomend uit het Vredesakkoord van 2016