In de klauwen van een antimenselijke “vooruitgang”

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich verplicht om getuigenis af te leggen aan het land en aan de wereld over de laatste feiten waarvan wij slachtoffer werden van het paramilitarisme, dat op zijn gemak opereert in onze regio zonder ook maar gehinderd te worden door geen enkele bevoegde autoriteit. Want het heeft hun economische en politieke steun, wat het sterk maakt om de boerenbevolking aan hun projecten te onderwerpen.

De afgelopen weken werd er een aanval ingezet van illegale aanleg van wegen door de gehuchten van San José de Apartadó. We weten dat de grootste promotoren van deze wegen de paramilitairen zijn, aangezien ze de bewoners van de verschillende gehuchten van het district reeds samenriepen en hen grote sommen geld oplegden, die illegale en buitensporige belastingen zijn, om zogenaamd brandstof te kopen voor de machines van de 17de Brigade van het Leger, die zullen gebruikt worden bij de werken.

Het begon allemaal een tijd geleden in Nuevo Antioquia met een weg naar het gehucht La Esperanza en daarna nog een aftakking van Nuevo Antioquia naar Rodoxalí. Opdat moment werd navraag gedaan en men stelde vast dat deze wegenprojecten geen enkele wettelijke ondersteuning hadden. Burgemeesters en nationale en regionale instellingen bevestigden dat ze totaal niet op de hoogte waren van de plannen die door de paramilitairen waren in gang gezet.

Nu worden opnieuw al deze onwettige wegen gepromoot door de overige gehuchten. Ze zijn reeds begonnen met de illegale aanleg vanuit het dorpscentrum van SanJosé naar La Linda. Dagen voordien zouden de paramilitairen de burgerbevolking bijeen gebracht hebben van onder andere de gehuchten Cristalina, Miramar, La Miranda, La Pancha, Salsipuedes om van elke bewoner een bijdrage te eisen van 800.000,00 (achthonderdduizend) Pesos1 (= ongeveer 178,00 Euros)om brandstof te kopen voor de machines die ze zouden binnenbrengen om te werken, en volgens informatie behoren deze machines toe aan de 17de Brigade van het Leger.

Het is bekend dat men de reparatie en verbetering uitvoert van de weg die van het punt dat bekend staat als Campamento leidt naar de plaats Belencito, van het district Piedras Blancas van de gemeente Carepa. Wie verbetert die? Het is publiek bekend dat elke inwoner van de streek verplicht geld moet bijdragen om wegen aan te leggen of te verbeteren.

Als gemeenschap verontrust ons de dubbele strategie die op het spel wordt gezet om de natuurlijke hulpbronnen van onze regio te exploiteren. Het meest verontrustende is dat de bevolking van onze omgeving zich ertoe leent om van hun eigen grond te worden ontdaan.

Het is duidelijk dat heel dit plan, dat wordt voorgesteld onder de schijn van “vooruitgang” of “ontwikkeling” van de regio, illegaal wordt uitgevoerd, zoals het de gewoonte was geweest in de regio. In de eerste plaats maken deze wegen geen deel uit van geen enkel Plan van Ruimtelijke Ordening en evenmin beschikken ze over milieuvergunningen en nog minder over de voorafgaande raadpleging van de gemeenschappen. Ze steunen op illegale inning van chantagebelastingen, omgeven door bedreigingen. De uitvoering hiervan wordt gecoördineerd door een criminele structuur, die de regio overspoelde met bloed en die bekroond werd door een criminele Staat die hen absolute straffeloosheid garandeerde voor hun misdaden. De machinerie behoort toe aan een gewapende structuur van de Staat, nl. de 17de Brigade, ook betrokken bij honderden straffeloze misdaden en die “haar handen” wilde “wassen” van zoveel bloed. Dit door taken op zich te nemen die wettelijk niet mogen opgenomen orden door een gewapende structuur, want het betreft burgerlijke taken, omdat hun relatie met wapens een meer uitgebreide en diepgaande schending van de rechten van de burgerbevolking vormt. Maar misschien is het meest perverse dat de bedoelingen van deze “vooruitgang” of “ontwikkeling” heimelijk gericht zijn op het ten dienste staan van multinationals voor de extractie van grondstoffen en energie, die het leefmilieu en de menselijke gezondheid vernietigen, en van de economische transformatie van de landbouw naar veeteelt, die niet minder destructief is niet alleen voor het leefmilieu maar ook voor de traditionele voedselproductie, die essentieel is voor het leven.

Een zekere regeringsfunctionaris is naar buiten getreden om zulke monsterachtigheid te verdedigen, door aan te voeren dat deze wegen deel uitmaken van de PEDT’s (Ontwikkelingsprogramma’s met Territoriale Focus)die voorzien zijn in het Vredesakkoord van 2016 tussen de regering en de FARC-EP (onder nummer 1,2). Maar zo’n functionaris –presidentieel adviseur- houdt geen rekening met het feit dat het in tegenstrijd is met wat het Vredesakkoord stelt over de PDET’s. Daarin wordt inderdaad als primordiale doelstellingen van de PDET’s gedefinieerd : “het welzijn en het goede leven van de bevolking van landelijke zones – jongens en meisjes, mannen en vrouwen - door hun politieke, economische, sociale en culturele rechten hard te maken en door de effecten van de ellende en het conflict ongedaan te maken (…) en de ontwikkeling van de boeren- en familie-economie (coöperatief, wederkerig, gezamenlijk, kleinschalig en solidair associatief) en van de eigen productievormen van de gemeenschappen…” (No.1.2.1)

Gelooft de regering dat ze het Vredesakkoord uitvoert zonder ook maar de minste raadpleging van de gemeenschappen, tenzij in vergaderingen bijeengeroepen door paramilitairen en door gemeenschapsraden door hen gecoöpteerd, terwijl ze de boeren erin luizen door het vernietigen van hun boeren- en familie-economie om ze te ruilen voor strategieën die de bodems verwoesten en hun bewoners op de vlucht drijven terwijl ze de planning, de ontwerpen en de uitvoering overhandigen aan de daders, die met meer wreedheid levens in de zone hebben vernield nl. militairen en paramilitairen en die de bevolking hebben onderworpen aan illegale en armmakende chantagebelastingen? Dit is te pervers.

Reeds vele jaren leggen we publiek getuigenis af van dit soort barbaarsheid die in de zone wordt uitgevoerd. De regering weet maar al te goed dat er illegale wegen worden aangelegd in deze regio en dat allemaal met de corrupte belangen van de ‘de facto’ machtigen.

Het is duidelijk dat zij die deze plannen van “vooruitgang” en “ontwikkeling” coördineren en controleren de paramilitairen zijn en dat zij die het werk doen de militaire brigades zijn. Zo hebben personages zoals Cesar JARAMILLO, die lid is van de Nationale Federatie van Cacaotelers (FEDECACAO) beweerd. Volgens wat dit personage beweert:” Jazeker nu gaan ze wegen aanleggen doorheen de gehuchten, wat reeds een feit is en het geld ervoor is reeds beschikbaar.” Welk geld zal dat zijn? Zal het het geld zijn dat de paramilitairen afnemen van de boeren als chantagebelastingen?

Gesteund op onze onwankelbare overtuigingen blijven we GETUIGENIS afleggen van de recent gebeurde feiten:

Op zondag 28 maart 2021 overdag werd een bekende politicus van de paramilitairen die daar de regio controleren gezien in het district Frasquillo van de gemeente Tierralta in departement Córdoba. De paramilitaire controle is daar duidelijk en tegelijkertijd is er een militaire antidrugs post geplaatst, die zogezegd controleert, maar wat men laat zien is, dat wie controleren de paramilitairen zijn, die zich daar steeds bewegen in voertuigen van het type Johnson, die hun eigendom zijn, zonder dat ze ook maar door iemand gehinderd worden.

Op woensdag 31 maart 2021, toen een humanitaire commissie van onze gemeenschap passeerde door het gehucht Baltazar van de gemeente Tierralta , departement Córdoba, kon men vaststellen dat daar een sterke paramilitaire aanwezigheid was, want onderweg lieten zich ‘punten’ of informanten zien met communicatieradio’s, die met grote haast passeerden zeker om te informeren over de aanwezigheid van onze gemeenschap.

Op zondag 11 april 2021 overdag kende onze Vredesgemeenschap verslagen volgens welke de heer Cesar JARAMILLO vertelde over een plan dat gerealiseerd zou worden vanuit de 17-de Brigade van het Leger om verder te gaan met het aanleggen van illegale wegen door de gehuchten van San José de Apartadó.

Op maandag 12 april 2021 kwamen ons verslagen toe, dat de paramilitairen de raden voor gemeentelijke actie van de verschillende gehuchten van San José de Apartadó bijeenbrachten om hun bewoners quota’s op te leggen van 800.000,00 Pesos voor het beginnen aanleggen van de wegen die ze zouden stimuleren met machinerie van de 17de Brigade van het Leger.

Op dinsdag 13 april 2021 overdag werd er een sterke paramilitaire aanwezigheid vastgesteld in het gehucht La Unión van San José de Apartadó. Volgens ontvangen informatie waren ze erg dicht bij onze nederzetting ‘Vredesgehucht Rigoberto Guzmán’, in het gehucht La Unión , en klaarblijkelijk maken ze tochten vanuit het gehucht El Porvenir waar ze al verschillende weken kampeerden.

Dezelfde dinsdag 13 april 2021 verhinderde een groep paramilitairen dat enkele families van het gehucht Las Nieves van San José de Apartadó hun grond zouden bewerken terwijl ze hen bevel gaven hun weilanden, teelten en woningen op hun eigendom te verlaten, anders zouden ze de regio moeten verlaten.

Op donderdag 15 april 2021 overdag deelden ze ons mee dat de raad voor gemeentelijke actie van het gehucht La Esperanza van San José de Apartadó bijeengekomen was met andere gemeentelijke raden om een mogelijke invasie te organiseren op onze private eigendom daar, volgens hen omdat onze Vredesgemeenschap hen niet had toegelaten dat daar een weg passeerde, een weg die gebouwd was door de paramilitairen. Onze gemeenschap heeft die weg geweigerd, omdat de initiatiefnemers paramilitairen waren. Het is publiek bekend dat de paramilitairen met zware machinerie begonnen waren deze weg aan te leggen vanuit het district Nuevo Antioquia van de gemeente Turbo naar het gehucht La Esperanza en een afslag naar het gehucht Rodoxalí. En wanneer men de wettigheid van deze wegen onderzocht, wist geen enkele van de instellingen, die volgens de wet moeten tussenkomen voor de licenties, ook maar iets af van dat project. De lokale raad zelf beweert dat men de weg gaat beginnen aanleggen met machinerie van de 17de Brigade van het Leger, maar de vorige dagen zouden dezelfde paramilitairen bijeengekomen zijn met de bevolking van de zone en ze een quotum opgelegd hebben tussen 500.000 en 800.000 Pesos om de bandstof te kopen voor de machines van de Brigade.

Op zaterdag 17 april 2021 overdag werden in het gehucht El Porvenir van San José de Apartadó twee groepen paramilitairen gezien die zich verplaatsten in camouflage en met zware wapens. Elke groep telde zo’n 15 personen en ze splitsten zich op om in de zone te patrouilleren en ze te controleren. Men weet dat een van de bevelvoerende commandanten alias”SAMUEL” is , een bekende paramilitair van het gehucht La Unión. Deze paramilitairen verblijven daar al verschillende weken. Ze dragen militaire kleding en lange wapens en ze opereren er op hun gemak en niemand stoort hen. Ze kamperen nog steeds in dat gehucht.

Op woensdag 21 april 2021 was er een zwaarbewapende groep paramilitairen aanwezig in het gehucht Arenas Altas van het district San José de Apartadó, heel dicht bij de eigendom van onze Vredesgemeenschap.

Op donderdag 22 april 2021 rond 13:00 uur en voor meer dan 3 uren, bracht een groep paramilitairen in het gehucht La Cristalina van het district San José de Apartadó de bewoners bijeen van verschillende gehuchten, o.a. van Miramar, San José, La Linda, om ze een som geld op te leggen die ze moeten betalen, om bij te dragen aan de constructie van de weg, die komend van het dorpscentrum van San José aankomt in het gehucht La Linda. De waarschuwing van de paramilitairen in deze bijeenkomst betekent dat iedereen het tarief moet betalen dat door hen is opgelegd. Wie dat niet doet moet de consequenties dragen.

In de laatste dagen circuleerden op de sociale netwerken foto’s van bijeenkomsten en akkoorden tussen de bewoners van het district van San José met leden van de 17de Brigade voor de constructie van wegen in San José de Apartadó. Het zijn dezelfde projecten die de paramilitairen vandaag promoten en opleggen in de gehuchten van het district van San José de Apartadó met machinerie en operatoren van de 17-de Brigade. Volgens de verstrekte informatie in die bijeenkomst tussen bewoners van San José en leden van het Bataljon Vélez werden de laatste details uitgewerkt voor het aanleggen van de wegen in San José. Nadat de vergadering gedaan was bevestigde een kolonel aan één van de aanwezigen dat de relatie tussen militairen en paramilitairen gemeenschappelijk is. Wat meer duidelijk maakt dat aan de ene kant de militairen met hun machines en hun operatoren nieuwe wegen aanleggen terwijl anderzijds de paramilitairen doorgaan met het opleggen en verplichten van de boeren om bij te dragen aan dit project.

De paramilitaire controle blijft de steunpilaar van de economische belangen. Men is zelfs aan het punt aangekomen dat het zelfs verboden wordt de grond te bewerken, als strategie om de boer van zijn grond te beroven of om het te doen aflopen zodat hij het beu wordt en dat hij die grond verkoopt aan dezelfde zakenlieden, die paramilitairen inhuren om het vuile werk te doen.

Nu zijn er geen geschikte wegen om te reizen, omdat modder en water zich meester maakten van wat een weg was die vele jaren geleden aangelegd was met houweel en schop.

De sterke behoefte om onze Vredesgemeenschap uit te roeien blijft bestaan en daartoe moedigen de Staat en de paramilitairen de bevolking aan om op te treden tegen onze Gemeenschap. Dat alles met de belofte van illegale wegen aan te leggen, waarvan ze nadien het onderhoud niet gaan uitvoeren, omdat de boer hen niet interesseert, maar wel zijn vernietiging. En spijtig genoeg lenen de boeren zich voor hun eigen vernietiging.

Opnieuw bedanken we de personen en gemeenschappen die ons op verschillende plaatsen van het land en de wereld hebben vergezeld vanuit hun meest intieme overtuigingen in deze meer dan 24 jaar Vredesgemeenschap en die, ondanks de isolatie door de pandemie, elke dag druk blijven uitnodigen op de Colombiaanse regering zodat ze onze levens, noch ons patrimonium en nalatenschap blijft vernietigen. Onze oprechte dankbaarheid om ons proces ter verdediging van het leven te blijven volgen, wat ons bovendien moreel aanmoedigt om onze principes te blijven verdedigen.

1 1 Euro is op dit moment zo’n 4490 COP (Pesos Colombianos) waard