De pandemie die in Urabá echt dodelijk is

Opnieuw doet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó een beroep op het land en de wereld om met hen te delen wat ze blijft vaststellen en blijft ondergaan op haar grondgebied en in haar omgeving, wat op geen enkele manier in overeenstemming is met de menselijke waardigheid noch met de grondwettelijke en universele principes van de mensenrechten.

De wereldwijde situatie van pandemie die drastische maatregelen van afzondering en uiterste inperking van de mobiliteit en van de sociale relaties heeft veroorzaakt, bij de bedreiging met haar aanwezigheid in een zone zoals de onze, die reeds zovele tientallen jaren gewend is aan de overheersing van het paramilitarisme, heeft geen enkele dode veroorzaakt in Apartadó noch in de naburige dorpen en blijkbaar geen enkele besmette persoon, is toch een extra gelegenheid geworden voor de paramilitairen, die alle steun en bescherming genieten van de Staat en van een groot deel van de leidinggevende sociale laag, om een meer expliciete macht, een meer arrogant autoritarisme en een meer verpletterende territoriale controle en overheersing op zich nemen, en dus in feite het gezag uit te oefenen dat zou toekomen aan de Staatsinstellingen.

De pandemie lijkt dus de paramilitairen om te vormen in “publieke strijdkrachten”, zonder dat de staatsinstellingen ook maar enige bezorgdheid tonen of enige pogingen ondernemen tot onderzoek en bestraffing voor deze wederrechtelijke toe-eigening. In de gehuchten van San José de Apartadó leggen de paramilitairen normen op van inperking van de mobiliteit, van verbod tot toelating van familieleden of bezoekers, terwijl zijzelf met korte of lange wapens, soms in camouflage soms in burger, op klaarlichte dag doorheen heel het grondgebied trekken en orgieën organiseren, zoals iemand die van te voren weet dat geen enkele andere macht dan die van henzelf hun optreden zal kunnen verhinderen.

Op 12 maart ll. (2020) bracht de Burgerlijke Kamer Gespecialiseerd in de Teruggave van de Gronden van het Opperste Gerechtshof van Apartadó, in het vonnis dat ze velde om de gronden van de boerderij La Niña van het gehucht California van Turbo terug te geven aan 11 families die beroofd werden, tegelijk aan het licht en gaf ze bevel om strafrechtelijk onderzoek te doen omwille van misdaden tegen de mensheid tegen de bedrijven BANANERAS DE URABÁ en BANACOL, die jarenlang de strategie van beroving (onteigening) beraamden en uitvoerden, door gebruik te maken van de paramilitaire structuren die ze zelf financierden en in gang gezet hebben. Dit onthult de intieme band die er bestaat tussen de bananenbedrijven en de georganiseerde misdaad. (Referentie vonnis: 05045 31 21 002 2014 00021 2)

Anderzijds verklaarde Mgr. Hugo Alberto Torres Marín, Bisschop van Apartadó, op 20 aprl ll (2020) in een interview met het dagblad El Espectador, met volle kennis van zaken, omdat hij diensten verleende van bemiddeling bij het vredesproces en bij de implementatie ervan, dat hij geen enkele wil de Nationale Regering bemerkte om de paramilitaire structuren, in het bijzonder de zogenaamde AGC (Autodefensas Gaitanistas de Colombia) of “Clan del Golfo” (volgens de benaming die de Regering haar geeft) te controleren of te onderdrukken, ofschoon deze macht de belangrijkste veroorzaker van geweld in de regio is.

Het is voor onze Vredesgemeenschap niet gemakkelijk evaluaties uit te brengen over de maatregelen die genomen werden door de Regering van Colombia om het hoofd te bieden aan de nationale verspreiding van de pandemie. Maar ze stelt vast dat de drastische aard van de maatregelen op duidelijke en intense wijze de indamming van het sociaal protest, dat sinds november 2019 sterk was toegenomen, heeft bevorderd. Zo ook het verbergen van fenomenen zoals de sterke daling van de populariteit van President Duque en de groeiende afwijzing van zijn nationaal beleid; het niet uitvoeren van de Vredesakkoorden; de systematische en intensieve moord op sociale leid(st)ers en gedemobiliseerden van de oorlog; alsook het zwijgen opleggen aan de zeer ernstige beschuldigingen van verkiezingsfraude, van corruptie op de hoogste niveaus van de Staat, van dodelijk beleid zoals het extractivisme en de overige vormen van veralgemeende vernietiging van het leefmilieu, de exorbitante militaire en veiligheidsuitgaven voor hoge ambtenaren, de spionage van een uitgebreide scala van personen en de inmenging van criminele regeringen in het leiding geven van het intern beleid en tegelijkertijd de inmenging van Colombia in de soevereine beslissingen van andere Staten, in strijd met talrijke internationale verdragen. De massacommunicatiemedia hebben intens meegewerkt aan deze misleidingen en verhullingen en hebben zo al deze zeer ernstige problemen onder de terreur van de besmetting met een biologisch virus onder de mat geveegd, zonder dat ze ook maar iets aantrekken van de besmetting met virussen die de ethiek vernietigen en de meest humane parameters van samenleving en collectieve waardigheid.

Bij deze gelegenheid willen we publiek getuigenis afleggen van de gebeurtenissen die de opmars van de paramilitaire macht op ons grondgebied openbaren, zoals de volgende gebeurtenissen:

In de week van 12 tot 18 april 2020 werden, volgens getuigenissen van bewoners van het dorpscentrum van San José de Apartadó, verschillende personen, minstens 5, sommige minderjarig en andere meerderjarig, gerekruteerd door paramilitairen in het dorpscentrum, met de bedoeling van ze weg te leiden naar het gehucht Playa Larga, traditioneel het paramilitair trainingscentrum.

Op woensdag 15 april 2020 in de namiddag, kwamen 3 personen met een kap over het hoofd, onder hen een vrouw, toe aan het huis van een bewoner van het gehucht Las Nieves en ze eisten dat ze hen onderdak zouden geven, maar ze maakten hun identiteit niet bekend.

Op zaterdag 18 april 2020 ’s morgens passeerden twee paramilitairen, in burger en met communicatieradio’s en met handvuurwapens, door het Vredesgehucht Luis Eduardo Guerra in het gehucht Mulatos Medio. In de namiddag van dezelfde dag kwamen langs hier drie paramilitairen in burger en met lange wapens naar boven.

Op zaterdag 18 april 2020 werd een bewoner aangehouden bij een politiecontrolepost toen hij aankwam aan de urbanisatie Las Colinas bij het buitenkomen van Apartadó, toen hij probeerde zijn vak uit te oefenen. De politieagenten wilden hem de doorgang belemmeren maar ze lieten hem passeren omwille van zijn handicaps. Ongeveer 300 meter verder werd hij aangehouden bij een andere controlepost, ditmaal een paramilitaire, gecontroleerd door personen in burger, waar ze belastingen inden om te passeren. En toen hij uitlegde dat de politie hem had toegelaten te passeren, zegden zij dat de beslissing van de politie voor hen niet de minste waarde had en dat hij hen een belasting moest betalen om hem te laten passeren. Op dezelfde manier hebben de paramilitairen al verschillende weken met controleposten en belastingen de toegang tot het gehucht Salsipuedes van San José gecontroleerd. Dit laat in detail zien hoe de pandemie wordt uitgebuit door het paramilitarisme.

Op zondag 19 april 2020 waren verschillende paramilitaire leiders in de nederzetting van La Unión heel de nacht van zondag 19 op maandag 20 sterke drank aan het drinken met muziek met hoge volumes zonder de nationale normen van afzondering omwille van COVID-19 te eerbiedigen. En ’s maandags verplaatsten zij zich naar een nabijgelegen boerderij om de orgie voort te zetten. Vermits de gemeenteraad in deze periode van afzondering het verbruik had verboden van sterke drank en straffen had vastgesteld van 600.000 pesos (zo’n 140,00 Euro) voor wie een kantine zou openen, kwam een lid van de raad om de straf te innen bij de eigenaar van de kantine. Deze vertelde echter dat hij zich ertegen verzet had om ze te openen, maar de paramilitaire leiders, alias “Chuchito”, alias “Ramiro” en alias”Pollo” vertelden hem dat zij de autoriteit daar waren en ze verplichtten hem om ze te openen en hen van sterke drank te voorzien.

Op maandag 20 april 2020 rond 23:00 uur passeerden 3 paramilitairen met een kap over het hoofd door het sportveld van de huizenblok van La Unión. Die zelfde dag overdag passeerde daar op dezelfde plek de paramilitaire spion of het “punt” van het gehucht El Porvenir , gekend als “El Cochero”, samen met drie mannen .

Op donderdag 23 april 2020 kwam er informatie in de Vredesgemeenschap aan, volgens dewelke diezelfde week de paramilitair bekend als alias “El Burro”, naar boven gekomen was naar de plek bekend als Chontalito om er de paramilitair alias “Pablo“ te ontmoeten , met de bedoeling strategieën van controle van de zone van het gehucht Mulatos en van de omliggende zones te coördineren, profiterend van de situatie van quarantaine die werd opgelegd aan heel de bevolking van het land.

Op zaterdag 25 april 2020 werden zeven paramilitairen met lange wapens en in burgerkleding opgemerkt terwijl ze zich verplaatsten van het gehucht La Cristalina naar het dorpscentrum van San José de Apartadó.

Op maandag 4 mei 2020 werden in het dorpscentrum van San José verschillende schoten gehoord. Een groep contraguerrilla-politie die zich bevond in de politie-bunker kwam naar beneden en slaagde er zogezegd in verschillende vuurwapens in beslag te nemen, terwijl ze de dragers van die wapens - die paramilitairen zijn - vrij lieten. Na het incident suggereerden sommige politieagenten een voetbalpartijtje te organiseren tussen politie en burgers, iets dat openlijk de normen van de quarantaine schendt. Men hoorde hen zeggen dat het voor hen geen probleem zou zijn, maar ze vroegen zich af wat het oordeel zou zijn van de “schimmen van de radio”, dat wil zeggen de paramilitaire structuur. Een nieuw bewijs van coördinatie en heimelijke verstandhouding van beide structuren.

Op dinsdag 12 mei 2020 ’s namiddags werd de jongere van 19 jaar Rafael Antonio GUERRA LÓPEZ in de sector gekend als Caño Seco, van het gehucht Alto Bonito van San José de Apartadó vermoord. Juist zoals in de vier andere vorige gevallen (2019-2020) stelde men als oorzaak van de terechtstelling enige ongehoorzaamheid aan de orders van hun paramilitaire daders vast. Dezelfde stilte die in het dorp wordt opgelegd, bewijst de absolute controle van het paramilitarisme in het district. Blijkbaar verhinderden de paramilitairen in dit geval zelfs elk begrafenisritueel. Geen enkele gerechtelijke noch administratieve autoriteit was aanwezig of ondernam enige formaliteit in deze zaak.

Alle bewijzen van paramilitaire controle in de zone , vanaf de demobilisatie van de FARC-EP die volgde op het formeel Vredesakkoord van 2016, werden ter kennis gebracht van het Presidentschap van de Republiek via Rechten op Petitie, vergezeld van analyses die de medeplichtigheid van de officiële instellingen aantonen met hun acties en strategieën. Volgens de ontvangen antwoorden, herhaalt President Duque de gebaren van medeplichtigheid van zijn voorgangers, door zich te beperken tot het doorsturen van de informatie aan de militaire hiërarchie, en hierdoor ontloopt hij zijn grondwettelijke verplichtingen om op te treden als Garant van de Fundamentele Rechten.

Opnieuw bedanken we alle personen en gemeenschappen van de verschillende landen van de wereld om hun voortdurende solidariteit met onze Vredesgemeenschap en tegelijk willen we ons solidair opstellen met velen van hen die nu onderworpen zijn aan drastische afzonderingen en restricties en aan het verlies van sommige van hun geliefden. Mogen ze allemaal onze nabijheid en ons moreel gezelschap voelen.