De “Paraco”(= paramilitaire) Staat: zijn fictief functioneren en zijn feitelijk functioneren

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó ziet zich opnieuw genoodzaakt zich te wenden tot het land en de wereld om getuigenis af te leggen over de veelvuldige gewelddadigheden van hen die op zoek blijven gaan naar onze vernietiging.

Dit jaar 2021 begint met de moord op een eenvoudige boer, wonend in het gehucht La Pedroza. De autoriteiten kondigen, zoals ze altijd hebben gedaan, “uitputtend onderzoek” en militaire operaties aan, maar, zoals altijd, zijn het façadeacties die tot geen enkel resultaat leiden. Ze hebben nooit ergens toe geleid. Iedereen merkt dat de daders nooit getroffen worden en dat er doden blijven vallen en dat de bedreigingen blijven doorgaan, terwijl de afpersingen steeds meer verstikkend zijn. In deze regio is de macht van de wapens de enige die overeind blijft. Er gebeurt niets om het paramilitarisme te controleren, want de paramilitairen bewegen zich te midden van leger en politie en alles blijft hetzelfde. De vrijheid die het paramilitarisme heeft is zodanig dat het bezig is veel volk te rekruteren, met daarbij veel minderjarigen. In de laatste weken werden we geïnformeerd dat de rekruten naar andere zones gestuurd worden voor militaire training. Veel mensen verklaarden op sociale media dat ze veel jongeren in deze regio hun vrijheid afnemen, maar geen enkele autoriteit neemt dat ernstig en doet onderzoek naar die praktijk.

Gesteund op onze onwankelbare overtuiging, blijven we GETUIGENIS afleggen van de recent gebeurde feiten:

Op donderdag 24 december 2020, overdag, werd informatie ontvangen volgens welke de paramilitair Wilfer HIGUITA, die tegenwoordig in de nederzetting van La Unión verblijft, de avond voordien een jonge vrouw van dat gehucht zou dronken gemaakt hebben en ze seksueel misbruikt zou hebben.

In de week van 24 december 2020 lanceerde dezelfde paramilitair Wilfer HIGUITA, die al vele jaren verbonden is met de paramilitaire structuren en bovendien van daaruit hoge officieren van de 17de Brigade diende, en die nu verblijft in het centrum van het gehucht La Unión, bedreigingen tegen verschillende vrouwen van dat gehucht terwijl hij ze ervan beschuldigde dat ze onze Vredesgemeenschap informeren over de acties van de paramilitairen. Als Vredesgemeenschap verduidelijken we dat alle informatie, die ons in verband hiermee bereikt en die we insluiten in onze getuigenissen, haar oorsprong vindt in het publieke optreden van de paramilitairen, zonder dat we genoodzaakt zijn om informatie te zoeken, aangezien de paramilitairen open en bloot optreden in het openbaar.

In de laatste week van december 2020, verzamelden de paramilitairen de burgerbevolking in het gehucht Naín van de gemeente Tierralta,Departement Córdoba en ze bedreigden de leiders van de raden van gemeentelijke actie omdat zij zogezegd het geld zouden stelen van de gemeenschappen.

Op vrijdag 1 januari 2021, terwijl leden van onze Vredesgemeenschap het hekwerk, dat het monument ter gedachtenis aan onze door het leger en de paramilitairen op 8 juli 2000 in het gehucht La Unión afgeslachte leiders beschermt, aan het repareren waren, kwam de bewoner Adolfo GUZMÁN, die beweerde het bevel te voeren over de raad van gemeentelijke actie van dit gehucht, dichterbij, dit in betreurenswaardige omstandigheden van dronkenschap, om hen te beledigen die het monument repareerden. Volgens zijn woorden gaan ze dit monument afbreken, want het staat in de weg voor het voetbalspel van de jongeren, aangezien zij die ruimte tot “recreatiepark” hadden uitgeroepen. Hij uitte zijn minachting voor de herinnering aan de martelaren. Hij zei: “de doden, zij zijn dood”, d.w.z. het is dom om ze te gedenken. Het is duidelijk: de herinnering aan hen zal een eeuwige veroordeling betekenen voor zijn beestigheden. Hij beweerde bovendien dat ze gesproken hadden met de burgemeester van Apartadó, die hen toestemming zou hebben gegeven om het monument af te breken en de publieke ruimte voor recreatie te doen respecteren.

Dit is hoe de Wet 1408 van 2010 toegepast wordt in geparamilitariseerde gebieden. In haar artikelen 12 en 13 verklaart ze “Heiligdom van de Herinnering” de plaatsen waar wordt vermoed dat er zich resten bevinden van verdwenen personen, veel meer nog wanneer men met stelligheid weet dat ze ook daar werden afgeslacht. Met dezelfde grofheid wordt de Resolutie 3 van 2019 van de Interamerikaanse Commissie voor de Mensenrechten, die de Principes van het Beleid over het Gedenken in de Américas vastlegt, met de voeten getreden. Daarin wordt bepaald: “Men verstaat onder plaatsen van gedenken die plaatsen, waar ernstige schendingen van de mensenrechten begaan of doorstaan werden of waar hiertegen verzet werd gepleegd of plaatsen waarover om een of andere reden de plaatselijke slachtoffers of gemeenschappen van mening zijn dat de plaats herinneringen kan oproepen aan die gebeurtenissen, en die gebruikt kunnen worden om traumatische processen te heroverwegen, te herstellen en over te brengen, en/of om de slachtoffers te eren en ze te herstellen.” Daarom beveelt deze Resolutie de Staten: “ te zorgen voor een integrale benadering van het gedenken, begrepen als de verplichting om politiek beleid over het gedenken aan te nemen in coördinatie met processen van gerechtigheid en verantwoording.” En dezelfde Resolutie voegt er aan toe dat deze integrale benadering van het gedenken “de verplichting van de Staten insluit om de vertegenwoordiging en de deelname van de slachtoffers te verzekeren.”

Het is een schande dat een burgemeester, een leger, een regering, een raad voor gemeentelijke actie deze beledigingen aan de slachtoffers tolereren zonder enige schroom ten aanzien van de internationale gemeenschap, hoe ze met alle mogelijke onbeschaamdheid en gebruik makend van de brute kracht de wereld toeschreeuwen, dat ze tegen elke prijs de herinnering aan de wreedheden die ze daar bedreven hebben willen verhullen.

Op donderdag 7 januari 2021 overdag werden vlak bij het dorpscentrum van het gehucht La Unión schoten gehoord. Volgens commentaren ging het om trainingen die de paramilitairen opzetten met de pas gerekruteerde personen.

Op zondag 10 januari 2021 werd informatie ontvangen volgens welke de paramilitairen, die het district van San José de Apartadó en zijn gehuchten controleren, 4 jongeren rekruteerden, die voor trainingen meegenomen werden naar het gehucht Playa Larga en naar het district Nuevo Antioquia van de gemeente Turbo.

Op woensdag 20 januari 2021 bedreigde de paramilitair die gekend is als “RAMIRO” en die de broer is van alias “SAMUEL”, de bekende commandant van de paramilitairen in het gehucht La Unión, een vrouw van dit gehucht met een vuurwapen. Hij beschuldigde haar ervan een informant te zijn van onze Vredesgemeenschap en maande haar aan hiervan afstand te doen of in het tegengestelde geval stond hij niet in voor haar leven. De laatste dagen zijn we op de hoogte gesteld dat dezelfde “RAMIRO” en Wilfer HIGUITA deze vrouw en haar partner blijven bedreigen en tegelijk bedreigen ze leden van onze Vredesgemeenschap die daar dichtbij wonen met de dood, zogezegd omwille van het rapporteren van wat de paramilitairen doen in dit gehucht, terwijl het gaat om feiten gepleegd bij klaarlichte dag, zodat alle bewoners van de zone er kennis kunnen van nemen.

Op vrijdag 22 januari 2021 werd onze Vredesgemeenschap ingelicht dat de paramilitairen 5 jongeren zouden gerekruteerd hebben, onder hen ook een vrouw, allemaal van het dorpscentrum van San José de Apartadó. Volgens wat besproken wordt zijn dezelfde publieke strijdkrachten en de politie op de hoogte van alles wat er daar gebeurt, want de paramilitairen zijn de eigenaars van San José de Apartadó en zijn gehuchten en er is geen enkele maatregel om te voorkomen dat de paramilitairen zulke controle zouden hebben. Dezelfde 17-de Brigade van het leger, via Kolonel José Luis Bastidas Moreno, kondigt aan dat ze operaties opzetten om het even welk crimineel plan te neutraliseren, maar er gebeurt niets, want de paramilitairen zijn telkens vrijer om zich in de zone te verplaatsen en controle uit te voeren. We vragen ons af: “Welke zijn de operaties die de militairen opzetten?” Als tot nu toe geen enkele neutralisatie plaatsvond van de paramilitairen, die gewapend het dorpscentrum van San José doorkruisen, kan niemand uitleggen waarvoor een militaire basis en de bunker van de politie dient met veel militairen en politiepersoneel. En ondanks dat zijn het de paramilitairen die een totale controle hebben. Er gebeurden verschillende moorden in de zone. En waartoe dienden deze operaties dan ? Wat waren de resultaten? Als Vredesgemeenschap blijven we ervan overtuigd dat in deze zone de macht van de wapens voldoende allianties heeft om totale controle uit te oefenen over de burgerbevolking.

In dezelfde week van 22 januari 2021 zouden de paramilitairen een bijeenkomst belegd hebben in het gehucht Mulatos-Cabecera van San José de Apartadó waarin ze informatie verschaften over de verboden die ze met hun geüsurpeerde autoriteit beweren op te leggen aan de bewoners van de plaats, waaronder: de houtkap van stoppelvelden voor teelten voor huishoudelijk gebruik en het gebruik van mobiele telefoons. Gedurende de bijeenkomst verplichtten ze alle gsm’s uit te schakelen terwijl ze aanvoerden dat ze in de zone veel vijanden tellen, die hun aanwezigheid daar aanklagen. De paramilitair die de vergadering leidde en die beweerde de “politieker” te zijn van deze structuur , zei dat alle informatie die hij verzamelt aan zijn bazen zal overgebracht worden, die vervolgens hun bevelen zullen uitvaardigen.

Op zondag 24 januari 2021 in de namiddag werd op de weg van Apartadó naar het district San José de jonge boer Blas Humberto DAVID TORRES vermoord. Het feit deed zich voor ter hoogte van het gehucht La Balsa. Blas Humberto verplaatste zich met een moto naar Apartadó toen hij werd aangevallen door paramilitairen die hem trakteerden op verschillende schotwonden, die een einde maakten aan zijn leven. Blas Humberto was een onafhankelijke boer die op dat moment in het gehucht La Pedroza woonde.

Reeds vorig jaar op 29 februari 2020 hadden dezelfde paramilitairen de heer Amado TORRES vermoord, inwoner van het gehucht La Miranda, enkele minuten verwijderd van het gehucht La Pedroza, omwille van het feit dat hij niet aanvaardde dat hij zich moest onderwerpen aan die strategie van de dood. Nu, volgens de ontvangen versies, werd Blas Humberto juist vermoord omdat hij niet aanvaardde zich te onderwerpen aan de paramilitaire strategie, want ze inden belastingen of ‘vaccins’ die hij weigerde te betalen. En het pijnlijkste is dat er geen enkele vooruitgang is in geen enkel echt onderzoek in geen enkel van de gelijkaardige gevallen door de gerechtelijke macht. Alles bevestigt ons dat “het Gerecht” gecorrumpeerd is en gecorrumpeerd zal blijven terwijl dezelfde Hoge Gerechtshoven weigeren de rechterlijke macht van Urabá aan onderzoek te onderwerpen, terwijl ze weigeren de duizenden dossiers die morele rottigheden insluiten, waarbij omkoping, bedreiging en montages als determinanten van de bewijsvoering fungeren, te heropenen. Het Grondwettelijk Hof zelf kwam zijn plichten niet na bij de maatregelen genomen in het Vonnis 164 van 2012 om een Commissie op te richten ter Evaluatie van Justitie en om een Ongrondwettelijke Staat van Zaken te decreteren voor de valse ”justitie” van Urabá. Deze Regering kenmerkt zich om de ogen te blijven sluiten en de handen te blijven vouwen ten aanzien van de verschrikkingen van de Staatscriminaliteit en de parastatale criminaliteit die blijft heersen.

De vervolging van wie het paramilitarisme niet accepteren houdt niet op , want iedereen die zich verzet wordt onderworpen aan ontheemding of anders eindigt hij vermoord met hetzelfde script waarmee ze Amado en Blas Humberto en heel veel anderen vermoordden. De regering zal verantwoordelijk zijn voor wat verder zal gebeuren met andere en nog andere bewoners.

Opnieuw bedanken we personen en gemeenschappen die op verschillende plaatsen van het land en van de wereld, vanuit hun meest intieme overtuigingen ons hebben begeleid in deze meer dan 23 jaar Vredesgemeenschap en die ondanks de afzondering door de pandemie de Colombiaanse regering dagelijks onder druk blijven zetten, opdat ze onze levens niet vernietigt noch ons patrimonium en erfgoed. Onze welgemeende dank om dit proces van verdediging van het leven verder te zetten, dat ons bovendien moreel aanmoedigt onze principes te blijven verdedigen.