De pesterijen houden niet op, evenmin de montages

… zoveel pogingen om ons uit te roeien met de meest laaghartige en smerigste methoden zullen altijd een Gemeenschap ontmoeten die beslist is weerstand te bieden vanuit de onmacht en vanuit  een grote band van menselijke wezens verspreid over de wereld die nog morele principes bewaren en die zoveel barbaarsheid ten aanzien van de geschiedenis zullen veroordelen …

Omzeggens voortdurend zien we ons gedreven om een beroep te doen op het moreel geweten van de mensheid om het de laaghartigheid te doen kennen van de laaghartigheid waarvan onze Vredesgemeenschap het slachtoffer is. Een laaghartige razernij die reeds meer dan 17 jaar duurt lukte er niet in om ons uit te roeien, zoals dat expliciet de bedoeling was geweest van de regering zoals dat uitgedrukt werd door middel van haar militaire, politionele en paramilitaire troepen die in onze zone misdaden begaan.  De laatste feiten blijven verhelderend:

Op vrijdag 12 september 2014 reisden verscheidene afgevaardigden van onze Gemeenschap naar Bogotá om deel te nemen aan een bijeenkomst met enkele Staatsinstellingen,  zoals ze dat reeds gedaan hadden op 6 juni 2014. Ingaand op een uitnodiging van een internationale bemiddeling had de Regering interesse getoond in het rechtstreeks dialogeren met onze Gemeenschap “in situ”, maar gezien nog aan geen enkele van de voorwaarden voldaan werd die de Gemeenschap vanaf 2005  gesteld had om het gesprek terug aan te knopen met de Staat, werd enkel aangenomen een korte ontmoeting te hebben met de afgevaardigden in Bogotá om basisposities aan te kaarten. Aan de bijeenkomst in juni nam een afgevaardigde van het Presidentschap deel, één van het Ministerie van Defensie en twee van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De druk van de instellingen van de Regering was erop gericht om wat gebeurd was in het verleden achterwege te laten en om zonder voorwaarden kanalen van voortdurende communicatie met de regering opnieuw op te starten, op het moment dat het Ministerie van Defensie bleef weigeren om uitleg te verschaffen voor de misdaden en dat het onverzoenlijk weigert de eisen die gebaseerd zijn op orders van het Grondwettelijk Hof uit te voeren. Aan de bijeenkomst van 12 september, die gehouden werd in het Openbaar Ministerie nam opnieuw het Ministerie van Defensie deel en de Eenheid van Grondwettelijke Zaken van het Openbaar Ministerie. De blijvende eis van onze Gemeenschap, die uitleg eist over waarom door de Staatsinstellingen geen uitvoering wordt gegeven aan de orders van het Grondwettelijk Hof en waarom het Vonnis 164/12 van dit Hof niet gehoorzaamd wordt, bleef helemaal onbeantwoord. Men keerde terug naar gemeenplaatsen en er werd geen enkele oplossing geboden voor de voortdurende Staatsagressie, vooral vanwege de Strijdkrachten. De laatste episodes werden hier uitvoerig beschreven. Bovendien had geen enkele van de afgevaardigden van de Staat beslissingsmacht en niemand van hen stelde ook maar enig argument voor dat zou aantonen dat er in de realiteit en niet alleen in theorie een “Rechtsstaat” bestaat.

Op maandag 15 september 2014 ontscheepten militaire troepen in het gehucht El Porvenir van het district San José.  De mannen in uniform bedreigden er een eigenaar van een terrein mee om hem te ontheemden uit de zone omdat volgens de militairen deze terreinen toebehoren aan de Staat.  Ze zegden dat ze hierop – van wie de grond ook mag zijn - een militaire basis gepland hebben.

Vanaf maandag 15 tot donderdag 18 september 2014 waren leden van de militaire basis van San José aanwezig in de woning van een burgervrouw Isabel ZAPATA in het gehucht El Cuchillo van San José de Apartadó. Ze probeerden hardnekkig om een illegale huiszoeking uit te voeren en ze blijven deze familie op schandelijke wijze pesten.

Op woensdag 17 september 2014 rond 7:00 uur verbleven legertroepen gedurende verscheidene minuten bij de ingang van onze centrale nederzetting van San Josecito, op de weg die van Apartadó naar San José leidt. Families van onze Vredesgemeenschap gingen er toe over om hen te vragen dat ze zich terug zouden trekken, omdat dit niet de aangewezen plaats is om te verblijven, omdat het de leef- en werkruimte is van een Vredesgemeenschap die als principe heeft niet samen te leven met gewapende partijen, een principe dat volledig gelegitimeerd wordt door de Grondwet. Waarop de Korporaal derde klas SALAZAR, die bevel voerde over de troep, antwoordde dat hun aanwezigheid beantwoordde aan een order van hun oversten om veiligheid te verlenen aan ander personeel dat deze plaats ging passeren. Dit antwoord, geanalyseerd in de context,  betekent dat op het traject van 12 kilometer dat San José verwijderd is van Apartadó, de enige plaats waar de personages die gingen arriveren risico’s zouden lopen tegenover de Vredesgemeenschap zou zijn. Ze zouden bv. geen gevaar lopen in Tierra Amarilla, paramilitair nest, waar talrijke leden van onze Gemeenschap werden, vermoord, verdwenen of aangevallen werden met vuurwapens. Hiermee wordt bevestigd dat de Strijdkrachten zich hier veilig voelen en dat zij zich onveilig voelen waar de bevolking publiek heeft geproclameerd geen concessies te doen aan het geweld. Dit is een incident dat erg verhelderend is.

De laatste dagen werd onze Vredesgemeenschap geïnformeerd over een montage opgezet door de 17-de Brigade van het Leger die  bestaat uit een film waarin grote aantallen camions geladen met cacao getoond worden die vanuit de Vredesgemeenschap vertrekken in de richting van de internationale markt. We weten niet hoe ze het geregeld hebben om zoveel camions te filmen en om hun beelden aan te passen aan hun verzinsels.  Ze proberen aan te tonen dat onze Vredesgemeenschap de aandacht concentreert van investeringen en buitenlandse kapitalen in de zone en bovendien dat ze het op onwettige wijze doen. Het is niet de eerste keer dat de 17-de Brigade laaghartige montages opzet tegen onze Vredesgemeenschap. In hun kazerne werden talrijke valse aanklachten opgesteld tegen leden van onze Gemeenschap, tegen onze Gemeenschap als gemeenschap en tegen veel boeren uit onze omgeving; Ze werden ondersteund door omgekochte, gefolterde of gechanteerde getuigen. Daar komt nog bij dat ze papieren deden tekenen door gevangenen die hier illegaal werden naartoe gebracht en die uitgenodigd werden dingen te ondertekenen die ze niet kennen om zo te kunnen genieten van hun vrijheid. Dot alles werd uitvoerig gedocumenteerd voor internationale gerechtshoven. Nu doen ze opnieuw een beroep op montages om ons te belasteren. Montages waren specialiteit van Kolonel Germán ROJAS DÍAZ, een paar maanden geleden benoemd tot commandant van deze Brigade. Hierdoor gaat men voorbij aan alle misdaden die hij in het verleden heeft bedreven.

Op donderdag 18 september 2014 rond 10:00 drongen twee mannen en een vrouw per verassing en zonder enige toelating de nederzetting van onze Vredesgemeenschap in San Josecito binnen zogezegd met de bedoeling leden van de Vredesgemeenschap te interviewen. Want ze argumenteren dat er een buitenlandse onderneming bestaat die cacao koopt van de Gemeenschap en tegelijk heel veel middelen stuurt om de Gemeenschap in haar projecten te ondersteunen. Ze zegden dat hun aanwezigheid in de Vredesgemeenschap deel uitmaakte van een missie die hen opgedragen was door deze onderneming die de cacao van de Gemeenschap commercialiseert en door verschillende Europese NGO’s.  De aanwezigheid van deze zogenaamde journalisten maakt de strategie van verdachtmaking tegen onze Gemeenschap die de 17-de Brigade van het leger, de wieg van de misdaad in Urabá, bezig is opnieuw duidelijk.

Op vrijdag 19 september  2014 waren er militairen van de 17-de Brigade van het leger in verschillende woningen in het gehucht El Cuchillo van het district San José  om er illegale huiszoekingen te doen bij de families. Het baat niet dat zelfs het Grondwettelijk Hof zulk optreden verbiedt want de Strijdkrachten stellen er zich mee tevreden de Grondwet en de wet met de voeten te treden.

Op maandag 22 september 2014 werd een bewoner van het dorpscentrum van San José benaderd door een militair behorend tot de Militaire basis van San José. Die militair informeerde hem dat de Strijdkrachten de eigendom van de terreinen van de Vredesgemeenschap gingen herzien, met de bedoeling deze hoerenjong guerrilleros die zich laten doorgaan als Vredesgemeenschap te verdrijven van hun grond.

Zoveel pogingen om ons uit te roeien met de meest laaghartige en smerigste methoden zullen altijd een Gemeenschap ontmoeten die beslist is weerstand te bieden vanuit de onmacht en vanuit  een grote band van menselijke wezens verspreid over de wereld die nog morele principes bewaren en die zoveel barbaarsheid ten aanzien van de geschiedenis zullen veroordelen.

Vredesgemeenschap van San José de Apartadó

23 september 2014