Einde van het jaar onder controles, knevels en weerstand

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó ziet zich genoodzaakt nieuwe getuigenissen af te leggen voor het land en de wereld over de vormen van geweld, agressie en schending van de fundamentele mensenrechten die de Colombiaanse Staat, door middel van haar rechtstreekse en onrechtstreekse agenten, verenigd in de paramilitaire strategie, blijft bedrijven tegen onze Gemeenschap.

De laatste weken van 2018 werden gekenmerkt door een intensieve aanval van het paramilitarisme, met alle mogelijke passieve en actieve steun van de instellingen, om zo de boerenbevolking van de zone te controleren.  Ze zijn bezig een verstikkende economische onderwerping uit te voeren van de boerenbevolking, door ze  te versmachten met vaccins of illegale belastingen op de belangrijkste terreinen van hun productie en overlevingswerk: de grond, het vee, het hout. Tegelijk werden de  eenheden van de gehuchten ingepikt door “punten” van het paramilitarisme, die optreden als spionnen en die zichzelf voordoen als illegale “autoriteiten”, die in het leven geroepen zijn met de macht om normen op te leggen en alle bewoners blijvend te chanteren. Het ontbrak niet aan pogingen tot omkoping zelfs van leden van onze Vredesgemeenschap , door ze aantrekkelijke sommen geld aan te bieden om interne informanten te worden zonder de noodzaak zich terug te trekken uit de Vredesgemeenschap. En om zo informatie aan te brengen die ze elke keer dringender vinden om de doodsbedreigingen tegen onze leiders en leden uit te voeren.  Het zijn bedreigingen die gedurende het hele jaar 2018 terugkeerden  en die zich voordeden met een zekere aard van vergelding omdat ze de misdaden, gepland op 29 december 2017, niet hadden kunnen uitvoeren.

De feiten waarover we getuigenis willen afleggen zijn de volgende:

  • De politie die ingekwartierd is in het dorpscentrum van San José heeft echte misdrijven begaan tegen de bewoners: midden november stal ze een varken bij de bewoner José Policarpo Cataño, zoon van de stichter van San José. En ofschoon het dier op 15 november  volledig herkend werd door zijn eigenaar, ten aanzien van  een afgevaardigde van het Kantoor van de Ombudsman voor de Mensenrechten, gaven ze het niet terug aan zijn eigenaar.

 

  • Op 20 november 2018, wanneer de familie Cataño een boom wilde vellen van haar eigen boerderij, kwam de Commandant van het Politieonderstation, Luitenant Gabriel RAMOS MARÍN, de boerderij binnen en eiste van de zager, de heer Gabriel López, dat hij twee miljoen pesos (zo’n 540,00 Euros)zou betalen voor de toelating om een boom te vellen. Hiertegen verzetten de zager en de familie, eigenaar van de boerderij, zich ronduit en ze veroordeelden energiek zulke extreme corruptie van Staatsagenten. Alles wijst erop  dat het verbod om de boom te vellen beantwoordde aan een vergelding tegen de familie Cataño omdat ze vorige week  voor de Ombudsman de diefstal van een  varken door de politie had aangeklaagd.  Want aan de overige families die bomen geveld hadden werd niet dezelfde corrupte eis gesteld.

 

  • Begin december bezocht de paramilitair, alias “MAJUTE”,  een lid van onze Vredesgemeenschap en bood hem de som aan van 900.000 pesos (zo’n 240,00 Euros) om informant te worden van de paramilitairen zonder de noodzaak zich terug te trekken uit de Gemeenschap.

 

 

  • In december 2018 brachten de paramilitairen de bewoners van het gehucht La Esperanza op de hoogte dat ze een vaccin (illegale belasting) moesten betalen van maandelijks 10.000 pesos voor ieder stuk vee dat ze bezitten, een ander van maandelijks 10.000 pesos per hectare grond die ze bezitten en nog een andere van 3.000 pesos per slee hout die ze verkopen.

 

  • Op 24 december 2018 eisten de paramilitairen in het gehucht La Cristalina van een boer dat hij hen een koe moest overhandigen en ze bevolen hem het vlees te verdelen aan mensen van het gehucht. In dezelfde Kerstdagen verdeelden de paramilitairen geschenken aan de kinderen in de gehuchten van Córdoba, in het bijzonder in de gemeente Tierralta, als strategie om  het vertrouwen van de bewoners te winnen.

 

  • Gedurende de feesten van Kerstmis en Nieuwjaar verboden de paramilitairen in het dorpscentrum van San José de verkoop van vlees door de kleinhandelaars en ze controleerden hun koelkasten  om er zeker van te zijn dat ze dit verbod gehoorzaamden. En daarna eisten ze een vaccin voor elk geslacht rund terwijl ze nog hogere sommen eisten van de handelaars van het dorpscentrum.

 

  • In de week van Kerstmis en in die van Nieuwjaar kwamen bekende paramilitairen aan in het dorpscentrum van La Unión, onder hen alias “RAMIRO” en alias “SAMUEL”, die opereerden als “informatiepunten” of spionnen van het paramilitarisme in het gehucht La Unión. Ook zag men alias “DAVIS” aankomen samen met andere ex-guerrilleros die overgestapt zijn naar de rangen van het paramilitarisme, zoals ELÍAS HIDALGO, die met de 17-de Brigade werkte,  en alias “RENÉ” die een groep jongeren coördineert om drugs te verdelen in overleg met de paramilitairen, zowel in San José als in La Cristalina.

 

  • Het gebruik van alcohol blijft tragedies veroorzaken in San José.  In de nacht van afscheid van het jaar 2018 viel een zatte bewoner zijn stiefzoon aan met een machete en hij liet hem achter met één van zijn armen bijna volledig afgehakt.  

 

  • Gedurende de laatste weken van 2018 deden de paramilitairen de bedreiging, om op 31 december op te treden tegen de Vredesgemeenschap in de nederzetting van San Josecito, circuleren. Ze hadden de bedoeling om de leden van onze Gemeenschap in sterke angst te houden.

 

  • De passiviteit of de tolerantie van de Strijdkrachten, van de rechterlijke macht en van de overige Staatsinstellingen tegenover de opmars en de progressieve controle en de afpersingen van het paramilitarisme in heel de regio wekt de verontwaardiging op die elke keer meer de illegaliteit van de Colombiaanse Staat doet vaststellen. En heel deze medeplichtigheid gebeurt in een dorpscentrum waarin een politiepost en een militaire basis zijn die zich blind en doof houden voor al wat in hun omgeving gebeurt. Dat is iets dat enkel kan geïnterpreteerd worden als eenheid van actie met het paramilitarisme. Tegenover dit alles insisteert de Rechter van het Tweede Gemeentelijke Promiscue Gerechtshof van Apartadó, MARÍA MARIELA GÓMEZ CARVAJAL, om te luisteren naar de illegale voogdij van de 17-de Brigade tegen onze Vredesgemeenschap, die ons probeert te muilkorven, zodat we zwijgen over alle schanddaden die de Staat tegenover ons bedrijft en gedurende 22 jaar bedreven heeft, door de instellingen te beschermen met de meest schaamteloze en onrechtvaardige straffeloosheid. 

 

Opnieuw bedanken we zoveel personen, gemeenschappen en instellingen van het land en van de wereld die zich solidair met ons getoond hebben met onze zaak vanuit ethische onwrikbare principes en zo weerstand bieden tegen alle pogingen van de 17-de Brigade en haar gecoöpteerde Gemeentelijke Promiscue Rechter om ons te muilkorven (knevelen).