“Geen Vredesgemeenschap meer” dat is de droom van de machtigen

Opnieuw, zoals reeds bij vele andere gelegenheden, zien wij ons als Vredesgemeenschap van San José de Apartadó verplicht om getuigenis af te leggen voor het land en de wereld van de laatste feiten waarvan we het slachtoffer werden vanwege een vernietigende entiteit die niet rust bij haar voorstel om een einde te maken aan ons proces van leven.

In onze laatste getuigenissen (die van 23 en 29 april van dit jaar) hebben we verwezen naar het project dat momenteel wordt uitgevoerd in het district van San José de Apartadó, om wegen aan te leggen die toegang geven naar sommige gehuchten. We hebben er ons tegen verzet dat één van deze wegen een eigendom doorkruist van onze Vredesgemeenschap in het gehucht La Esperanza en we hebben er op aangedrongen omdat het ons niet juist lijkt dat die wegen gebouwd worden in schending van de eigen bestaande normen: zonder voorafgaande raadpleging van de gemeenschappen, zonder milieulicenties, zonder dat het is opgenomen in enig Plan van Ruimtelijke Ordening, voornamelijk bedoeld om de belangen te dienen van de multinationals die onze natuurlijke grondstoffen plunderen en ons leefmilieu vernietigen, waarvan het beheer werd toevertrouwd aan paramilitaire structuren van de regio, met de hulp van machinerie en militair personeel van een garnizoen (de 17de Brigade) dat heel onze regio overspoeld heeft met bloed en lijden. Dit terwijl ze illegale en buitensporige belastingen heffen bij alle bewoners, zogezegd om het militair transport te financieren, en terwijl ze al deze onregelmatigheden verborgen houden voor de bevolking en hen bedreigen die wij de ogen willen openen en de gemeentelijke raden waarschuwen voor hun duidelijke manipulaties door corrupte ambtenaren en door duidelijk criminele structuren.

In de plaats echter van hierover diep na te denken en zich te corrigeren, hebben zij die achter dit illegaal en onwettig proces zitten gereageerd met nieuwe bedreigingen van uitroeiing tegen onze Vredesgemeenschap.

De feiten die recent zijn voorgevallen zijn de volgende:

Op vrijdag 30 april 2021 in de namiddag vernamen we de inhoud van een tekst die getiteld was “Communiqué aan de Instellingen”, gedateerd op 24 april en vermoedelijk uitgewerkt en ondertekend door de Raden van Gemeentelijke Actie van het district, in antwoord op één van onze laatste getuigenissen (die van 23 april ll.). Daarin beweren ze duurzame ontwikkeling te promoten, wat door de feiten flagrant wordt tegengesproken. Daar eisen ze het monopolie op het bezitten van de spreekbuis van de regionale boerenbevolking op en ze eisen dat enkel geluisterd wordt naar de Gemeentelijke Raden als enige woordvoerder van de bevolking, en zo sluiten ze zich aan bij de politiek van het zwijgen op te leggen aan de slachtoffers, geleid door de 17de Brigade met haar Actie van Voogdij van 28 september 2021, die de bedoeling had onze Vredesgemeenschap het zwijgen op te leggen, door haar te verhinderen dat ze opnieuw iets zou aanklagen ten aanzien van de maatschappij, zonder dat ze er ook maar iets van aantrokken dat ze zo de heiligste principes van het internationaal recht schonden. Ze beweerden daarin ook dat de publieke strijdkrachten de paramilitairen bestrijden, wat zich op enorme afstand bevindt van de rauwe realiteit die we beleven en die onze Gemeenschap heeft aangetoond met de dagelijkse registratie van hun agressies en het benoemen van hun commandanten. Ze ontkennen de paramilitaire aanwezigheid in de streek , door hetzelfde negationisme van de hoge regering aan te nemen, zozeer bekritiseerd door het eigen Grondwettelijk Hof en door heel de internationale gemeenschap. Ze lanceren smadelijke laster tegen onze Vredesgemeenschap, gedeeltelijk gesteund op een absolute onwetendheid van wat wij zijn, want ze geloven dat we een bedrijf zijn dat werknemers in dienst neemt en hen geen loon betaalt, dat eigendommen binnendringt en dat de ontheemden berooft van hun gronden. Het gaat dus over een document dat gebaseerd is op grove leugens, onvergeeflijke onwetendheid, de ontkenning van de meest overtuigende bewijzen en de opeising van een gemonopoliseerd geschreeuw, dat in tegenspraak is met elk principe van samenleven. In dit document zit ook een retorische en overspelige lofbetuiging of verdediging ten gunste van de Heer César JARAMILLO, ambtenaar van FEDECACAO, die de facto het leiderschap op zich neemt bij de Gemeentelijke Raden en die uiteindelijk de auteur blijkt te zijn van het document met medeplichtigheid van de burgemeester van Apartadó.

Dezelfde vrijdag 30 april 2021 na het lezen van het hierboven geciteerde document, wilden we zijn oorsprong vaststellen en we raadpleegden het in zijn eigen digitale structuur, die ons iets onverwachts onthulde. Zo’n brief of communiqué was ontstaan in het gemeentehuis van Apartadó en had als basis een vroegere versie gedateerd op 6 juli 2009, informatie die nog steeds rustte in het redactioneel dossier van het lasterrijk schotschrift:

 

Alles maakt dus duidelijk dat dit communiqué geschreven werd in de gebouwen van het gemeentehuis van Apartadó door ambtenaren die vreemd zijn aan de Raden voor Gemeentelijke Actie. Zoals het zich laat aanzien is de inhoud van het document een oud formaat van een andere brief die ze daar in het gemeentehuis zouden geschreven hebben, in naam van de Raden voor Gemeentelijke Actie, en klaarblijkelijk was wat ze deden hem aanpassen aan recente situaties. Bovendien laat het zich ook aanzien dat het gemeentebestuur San José de Apartadó probeert te veranderen in een strijdveld tussen facties van de burgerbevolking. Het stelt zich niet tevreden met het tolereren, het in stand houden en het beschermen van paramilitaire structuren, voor wiens ontmanteling het geen vinger uitsteekt maar hen wel toelaat een absolute controle uit te oefenen in de gehuchten en op de wegen. Nu probeert het de Gemeentelijke Raden te confronteren met de Vredesgemeenschap, door het bevorderen van laster en door de haat van de Raden tegen de Vredesgemeenschap aan te moedigen en ook de belofte om haar te vernietigen.

Op zaterdag 1 mei 2021 rond de middag kwamen in het gehucht La Esperanza van San José de Apartadó zo’n 24 voorzitters van Raden van Gemeentelijke Actie van de gehuchten van San José de Apartadó samen. In die bijeenkomst werd door Meneer César JARAMILLO en ambtenaren van het gemeentehuis van Apartadó het eerder vermelde document voorgesteld en een soort CONTRACT dat de afgevaardigden van de Raden moesten onderschrijven waarin een toezegging van UITROEIING VAN ONZE VREDESGEMEENSCHAP werd bezegeld, een tekst die, volgens wat men afleidt, was opgesteld in het gemeentehuis van Apartadó op 26 april 2021. Op het moment van de ondertekening nam Meneer César JARAMILLO foto’s van veel ondertekenaars, foto’s die hij nadien publiceerde op zijn Facebook pagina. Hiermee verwekte hij verontwaardiging bij enkele ondertekenaars door het feit dat hun gezichten en de daad van de ondertekening van het vermeende “contract” op publiek domein zou blijven en hun personen onderworpen aan hoge risico’s, in een omgeving van geweld dat intens gereactiveerd werd door hen zelf.

Op dezelfde zaterdag 1 mei 2021 in de vroege morgen lieten paramilitairen, die controleren, bedreigen, rekruteren, afpersen en moorden begaan in onze regio,pamfletten achter recht tegenover onze nederzetting van San Josesito en op verschillende plaatsen van het district van San José de Apartadó.

Op zondag 2 mei 2021, deed Meneer César JARAMILLO op zijn Facebookpagina “Cesa Jaramillo” een reeks uitspraken, waarbij hij foto’s van personen, waaronder die van leiders van de Raden voor Gemeentelijke Actie, toont met zinnen die aansporen tot geweld zoals de volgende: “Leiders van San José de Apartadó nemen beslissingen tegen de gewelddadigheden van de Vredesgemeenschap van San José de Apartadó”, “Geen Vredesgemeenschap meer “, “De strijd om ons te bevrijden van de Vredesgemeenschap van San José de Apartadó duurt voort.” “De Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zal te maken hebben met de Raden van Gemeentelijke Actie van San José de Apartadó.” Deze episode herinnert ons aan 29 december 2017 wanneer 5 gewapende paramilitairen onze Wettelijk Vertegenwoordiger en andere leden van de Interne Raad probeerden te vermoorden en vervolgens spraken de Gouverneur van Antioquia Luis PÉREZ en deze Meneer Cesar JARAMILLO zich uit want ze beweerden dat het niet ging om paramilitairen maar om cacaoverbouwers of kappers van de gemeenschap zelf.

 

Dezelfde zondag 2 mei 2021 publiceerde de voorzitter van de Raad voor Gemeentelijke Actie van het gehucht La Unión op zijn sociaal netwerk geschriften ter ondersteuning van César JARAMILLO, een daad die de paramilitair Wilfer Higuita van het gehucht La Unión en César JARAMILLO, voorzitter van FEDECACAO, gebruikten om onze Vredesgemeenschap aan te vallen door ons te behandelen als een troep hoerenjongen.

Op maandag 3 mei 2021 rond 3:00 uur ’s namiddags, terwijl leden van onze Vredesgemeenschap zich begaven van San Josecito naar La Esperanza , bemerkten ze dat op de plaats die bekend is als El Filo van Las Nieves daar 2 bekende paramilitairen aanwezig waren: alias”Higuita” en alias “Richi”, die zich camoufleerden in het bos om te spioneren waar de leden van de Gemeenschap naartoe gingen.

Dezelfde maandag 3 mei van 2021 rond 5:40 ’s namiddags werden bij het bord, geplaatst bij de ingang van het stuk grond daar gelegen in het gehucht La Esperanza, verschillende slagen van stenen en stokken gehoord tegen het bord terwijl terzelfder tijd niet-geïdentificeerde individuen luidruchtig schreeuwden als ze erin lukken onze insignes te vernielen.

Op woensdag 5 mei 2021 overdag bereikte ons info waarin César JARAMILLO door middel van een audio-opname alle voorzitters van de Raden voor Gemeentelijke Actie van San José zou opgeroepen hebben voor een bijeenkomst op 6 juni 2021 om Asocomunal van San José op te richten en om de staat waarin zich het communiqué en de eis bevindt die tegen de Vredesgemeenschap is aangespannen. De komst van andere personen dan de voorzitters naar de vergadering is volledig verboden. Hij bevestigt daarin dat reeds 31 voorzitters van de Raden tekenden ter ondersteuning van het communiqué en de eis die ze zullen opzetten.

Voor onze Vredesgemeenschap is deze nieuwe campagne van uitroeiing geen nieuwigheid. Zowel het leger als elke publieke macht, zoals burgemeesters en gouverneurs, hebben voorgesteld om ons uit te roeien. Jarenlang herhaalden de soldaten die onze gehuchten doorkruisten voortdurend de zin: “ ofwel vervolgen we hen juridisch ofwel vermoorden we hen”, wat zich vertaalde in een genocidale boodschap: jullie passen niet in dit land. Het boek, dat de 1462 misdaden tegen de menselijkheid, die tot midden 2018 tegen onze Vredesgemeenschap bedreven werden samenvat (En las entrañas del Genocidio = In de ingewanden van de genocide) vandaag in handen van meerdere internationale tribunalen, wijst uiterst zorgvuldig de 7 strategieën van uitroeiing aan die de Colombiaanse Staat en zijn heersende klasse verzonnen hebben om ons uit te roeien. Tot nu toe zijn ze daarin niet geslaagd. Misschien lukken ze er wel in. Onze beslissing is het om weerstand te bieden zonder het op te geven.

Het is geweten dat Meneer César JARAMILLO de voorzitter is van de Raad van Bestuur van FEDECACAO en nu heeft hij in feite het leiderschap opgenomen in de Gemeentelijke Raden, maar we hebben geen weet van zijn juridische steun. Hij zelf onthult dat hij als ambtenaar in nauwe samenwerking met het gemeentebestuur van Apartadó werkt, zoals bewezen wordt in zijn Facebook berichten. In een eerdere getuigenis uitten we onze bekommernis over het bondgenootschap dat op 15 maart laatstleden bezegeld werd tussen de Militaire School Generaal José María Córdoba en FEDECACAO, om advies te geven aan de families die cacao verbouwen. We leggen een historische getuigenis af dat onze ervaring met betrokkenheid van militairen in kwesties van cacao fataal was, wat ons ertoe bracht duidelijk te zijn dat de aanwezigheid van gewapende actoren in zaken van burgerlijk karakter rampzalig zijn. We mogen de gruwelijke interventies van het leger in onze bescheiden en schamele commercialisering van de cacao niet vergeten: op 11 juli 2001 roofden vier overvallers een partij cacao, met inbegrip van de camionette, die onze Gemeenschap naar Medellín stuurde, en ze spraken af met onze leiders op de plaats van de diefstal om ze te vermoorden. Men stelde daar de aanwezigheid vast van soldaten van de 17de Brigade die mekaar aflosten bij de controlepost in het gehucht La Balsa. Op 10 oktober 2002 deden ze een tweede overval op een andere partij cacao en andere keren deden ze een overval en stalen ze het geld van deze kleine handel van de leden van onze Gemeenschap die het afhaalden van de bank. Later, in september 2014, nam Kolonel Germán ROJAS DIAZ, als commandant van de 17de Brigade een absoluut lasterlijke video op, opgebouwd met walgelijke montages en verspreidde die om ons te proberen beschuldigen van illegale export van cacao. De tussenkomst van het leger in zaken van cacao was dus niet eerlijk, en evenmin legaal geweest maar wel vreselijk smerig. We betreuren dat in de zaken, waaraan de Raden voor Gemeentelijke Actie, via Meneer César JARAMILLO van FEDECACAO, nu het hoofd moeten bieden, FEDECACAO, het leger en het gemeentebestuur verwikkeld zijn. We hebben het voorgevoel dat daar niets transparant zal gebeuren.

Als Vredesgemeenschap maken we nogmaals duidelijk dat onze aanklachten altijd gericht waren om het paramilitaire optreden duidelijk te maken, dat versterkt wordt door ondernemingen en instellingen van de Staat. We vallen de eer of de goede naam van de Raden niet aan. We zijn geen vijanden van de Raden. Integendeel we hebben altijd gewild dat elke Raad autonoom zou zijn, dat elke poging van paramilitaire onderdrukking zou geweigerd worden, dat ze zich geen corrupte normen laten opleggen van ambtenaren, voor wie niets anders van belang is dan op een goed blaadje te staan van hun chefs. Het heeft ons veel verdriet bezorgd dat vandaag die eerbare boeren, die net als wij hebben geleden onder de oorlog, dat het die boeren zijn die de vernietiging van het proces tekenen, dat alleen heeft gevochten voor het overleven van de burgerbevolking van de zone. Maar we moeten de ogen openen. Dit is niet de eerste keer dat er brieven getekend worden tegen de burgerbevolking. Bedenk dat in augustus 2017 het bezoek van Meneer Vicepresident van de republiek Generaal Óscar NARANJO aan het dorpscentrum van San José de Apartadó, gebruikt werd samen met Meneer César JARAMILLO, om documenten van vermeende “ontwikkeling” te doen ondertekenen die ze reeds kwamen promoten in het district en die de leden van Raden ondertekenden zonder ze te kennen. En nadien werden deze handtekeningen tegen de eigen bevolking ingezet.

Gedurende 24 jaar heeft onze Vredesgemeenschap geprobeerd gemeenschappelijke ruimten met collectieve gronden, die wettelijk werden verworven, uit te bouwen. Nooit zijn we het thema van de restitutie van de gronden uit de weg gegaan, zoals vermeld in het beruchte communiqué dat voorgesteld wordt als uitgewerkt door de Gemeentelijke Raden en dat in feite werd opgesteld door personeel van de gemeentelijke administratie samen met Meneer César JARAMILLO. In tegendeel we zijn wettelijk ingesloten in het proces om onze terreinen, die het voorwerp uitmaken van vorderingen door vroegere eigenaars die ons vrij en zonder enige druk het recht verkochten , te gaan formaliseren. Het is daar in het proces van teruggave van gronden en via legale bewijzen, dat beslecht moet worden wie gelijk heeft.

We sturen deze getuigenis in een context van echte nationale tragedie. De onderdrukte protesten tegen het discriminerend, onrechtvaardig, onderdrukkend en repressief beleid van de huidige regering zijn op een explosieve manier losgebarsten en het antwoord van de regering was moorden en kwetsen. Het aantal slachtoffers is enorm.

 

Tegelijkertijd bedanken we al onze solidaire vriend(inn)en wereldwijd voor hun solidariteit met onze Gemeenschap die reeds 24 jaar slachtoffer is. We danken jullie voor jullie immense solidariteit met onze overige Colombiaanse broeders slachtoffers van een echte fascistische Staat en die omwille van hun protest veel gruwelen hebben geleden.