Het Paramilitarisme probeert gebruik te maken van de gemeentelijke raden en de Memoricide (Uitroeiing van de Herinnering) in te voeren

Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó ziet zich opnieuw genoodzaakt  een beroep te doen op het land en op de wereld om ernstige schendingen van hun fundamentele rechten, waarvan zij de laatste maanden slachtoffer werd, aan te klagen.

Zoals de vorige regeringen heeft ook President Duque gekozen voor een politiek van neerhangende armen (die dus niets ondernemen) en van dove oren tegen paramilitarisme. Ofschoon hij omvangrijke documenten ontvangen heeft die de continuïteit bewijzen van de Staatspolitiek van medeplichtigheid, samenspanning, tolerantie en veel meer tegenover duizenden misdaden, bedreven door gewapende structuren, wiens band met de Staat bewezen werd door talrijke vonnissen van nationale en internationale tribunalen, verkiest hij te zwijgen en niet op te treden om hun handen vrij te laten.   

Het paramilitarisme in Urabá ging over van periodes, dat het zonder enige schaamte bij klaarlichte dag opereerde, verbonden met de Strijdkrachten, naar periodes van gecoördineerde scheiding, vergezeld van een intens negationisme, terwijl alle instellingen bevestigden dat  “het paramilitarisme niet bestaat ” terwijl iedereen hen ziet opereren binnen dezelfde  politieke en criminele parameters van altijd.  Nu schijnen ze binnen te treden in een nieuwe periode waarbij de coöptatie van de raden voor gemeentelijke actie hen als camouflage dient, want de uitvoering van hun beslissingen dragen ze aan hen over, terwijl ze hen verbieden hun hechte banden te verraden.   Zelfs de meest gedurfde politiek tegen de boerenbevolking en tegen hun voorouderlijke waarden komen zo te voorschijn als “democratische beslissingen” van de raden voor gemeentelijke actie, ofschoon iedereen weet dat het orders zijn van het paramilitarisme die op hun beurt ontvangen werden van de hoge regering.   Zich verzetten tegen deze beslissingen kan ernstige gevolgen hebben en de eerlijke leden van de raden weten dat heel goed en daarom verkiezen ze te zwijgen en zich te onderwerpen.

Binnen deze strategie heeft men de raden voor gemeentelijke actie opgedragen de MEMORICIDE, of de vernietiging van de historische herinnering te beheren.  Onze Gemeenschap lijdt momenteel onder de bedreiging met vernietiging van de monumenten ter herinnering die verwijzen naar de heilige plaatsen waar onze leiders met een hoge graad van wreedheid afgeslacht werden door militairen en paramilitairen. Vandaag zijn het dus de raden voor gemeentelijke actie die de herinnering blokkeren of willen vernietigen door de perverse orders uit te voeren van de heersende machten.  Het was moeilijk in te beelden dat men tot zulke schanddalige behandeling zou kunnen komen maar spijtig genoeg is dat reeds een feit.  

De feiten die we ter kennis willen brengen van het land en van de wereld zijn de volgende:

In de laatste week van oktober  2019, nam de ex-militant van de FARC-EP en nu lid van de paramilitaire structuur met aanwezigheid in de Cerro (heuvel) de Chontalito, die gekend is als  “Pablo”, deel aan een feest in het gehucht Mulatos (hoofdplaats).  En hij wilde er een jonge gast van de zone vermoorden, die hij achtervolgde met een wapen. Toen de jongere aan hem ontsnapte ging hij naar hem op zoek in verschillende woningen om hem te vermoorden.  Toen de Raad voor Gemeentelijke Actie de zaak aankaartte, was die van mening dat ze het probleem niet konden regelen met alias “Pablo” maar dat ze moesten communiceren met alias “René”, ook een ex-militant van de FARC-EP en die nu het commando uitoefent over het paramilitarisme in de zone van San José de Apartadó.

Op zaterdag 2 november 2019, drong in het gehucht La Esperanza een troep van het leger binnen in een woning waarin alleen de kinderen waren, omdat de ouders vertrokken waren  om te gaan werken. Toen één van de kinderen bemerkte dat ze een radio bij hadden, zei het dat die radio dezelfde was als die van zijn vader. En hij ging die van zijn vader halen om hem aan hen te tonen. De militairen stelden vast dat het in feite een radio was van het leger, wat een bevestiging betekende dat het hoofd van dat huis een paramilitaire spion of “punt” was. In de namiddag, wanneer de man terug was van zijn werk, keerden de militairen terug naar deze woning en ze praatten vriendelijk met hem als collega’s.

In de eerste week van november 2019, op een plaats dicht bij het dorpscentrum van San José de Apartadó werd een jonge gast van de huizenrij ontboden door paramilitairen. Toen hij toekwam werd hij met de dood bedreigd en ze beschuldigden hem van diefstal en van drugsverslaving. De jongere aanvaardde de beschuldiging van diefstal niet en hij bevestigde dat als hij drugs gebruikte dat het met zijn geld was. Het feit is demonstratief voor het type van  de facto “justitie” dat de paramilitairen in de regio proberen in te voeren.

Op zaterdag 9 november 2019, kwam de ex-militant van de FARC-EP en nu lid van de paramilitaire structuur met aanwezigheid in de Cerro de Chontalito, gekend als “Pablo”, aan bij ons Magazijn voor verkoop van cacao in   San Josesito, vergezeld door andere leden van de paramilitaire structuur en hij bleef een tijd in de omgeving met een houding van  spionage.

In de tweede week van december  2019, ontving de Vredesgemeenschap informatie volgens welke  alias “Pablo”, vroeger lid van de FARC-EP en nu lid met een belangrijke opdracht binnen de paramilitaire structuur, zich verplaatste naar het gehucht Saiza, van de gemeente Tierralta, van het departement Córdoba, om er aan de paramilitaire structuur van deze zone een cursus te geven over explosieven.

Op vrijdag 13 december 2019, vonden verschillende leden van de Vredesgemeenschap, die zich verplaatsten langs de weg die van de huizenrij van San José naar het gehucht La Unión voert, onderweg een handgeschreven pamflet waarin men werd aangemoedigd “de verklikkers (letterlijk = padden) te doden”. Hiermee werd verwezen naar de klokkenluiders (de personen die hen aanklagen). De ergernis en de woede waarmee de paramilitairen verwijzen naar de aanklachten over hun daden is iets wat reeds zeer bekend is in de streek, alsook hun voortdurende beschuldiging van de Vredesgemeenschap om ten aanzien van de wereld alle criminele aanvallen van de gewapende partijen  en de schendingen van de mensenrechten en de aanslagen tegen de menselijke waardigheid aan de kaak te stellen. 

Op woensdag 18 december 2019, riepen enkele raden van gemeentelijke actie van de zone in het gehucht La Esperanza de bewoners in vergadering bijeen om hen de orders van de paramilitairen over te brengen om alle bewoners te verplichten om hen illegale belastingen van 10.000 Pesos per hectare grond die ze bezitten te betalen. 

In de maand december 2019 intensiveerden de aankondigingen zich, aangedreven door raden  van gemeentelijke actie van de zone en onder impuls van paramilitaire structuren die hen richtlijnen meedeelden om constructies, gemaakt door de Vredesgemeenschap op heilige plaatsen van herinnering aan haar slachtoffers, te vernietigen. Reeds een tijd geleden bouwde de Vredesgemeenschap een monument, herinnering aan het bloedbad aangericht door leger en paramilitairen op 8 juli 2000 in het gehucht La Unión. Van haar kant heeft de raad van gemeentelijke actie van dit gehucht herhaaldelijk gedreigd dit herinneringsmonument te vernietigen.  Ze voerden hierbij aan dat de regering hen heeft aangeboden juist op deze plaats een poly-sportplaat te bouwen. Dit valt in haar strategie samen met de druk van de raad voor gemeentelijke actie in het gehucht Mulatos Medio om zich het vredesgehucht Luis Eduardo Guerra gewelddadig toe te eigenen, waar de Gemeenschap reeds 15 jaar aanwezig is en een kapel gebouwd heeft op de heilige plaats waar Luis Eduardo met zijn gezellin en zijn 10-jarige zoon werd afgeslacht. Op deze zelfde plaats – zo voert de raad voor gemeentelijke actie aan – biedt de Staat aan een school te bouwen en een stand voor de verkoop van sterke drank, precies op deze plaats en niet op een andere plaats.  Het lijdt geen twijfel dat deze samenvallende bedreigingen een Staatspolitiek bloot leggen van memoricide (totale vernietiging van de herinnering), als een gretigheid om de herinnering aan de slachtoffers en aan de misdaden van de Staat weg te gommen.   

In andere landen steken het negationisme en de memoricide de kop op in periodes van postconflict en postgeweld, op het moment dat de herinnering probeert te eisen dat er maatregelen genomen moeten worden van correctie en niet-herhaling.  In Colombia vallen deze perverse strategieën samen met het voortduren van de misdaden, want terwijl de paramilitairen, de illegale gewapende arm van de Staat, proberen het gedenken te blokkeren, door zich te bedienen van de raden voor gemeentelijke actie, blijven dezelfde paramilitairen verder doen met het sociaal leiderschap van het land uit te roeien en met het vermoorden van de gedemobiliseerde strijders (van de FARC).

Een ander opmerkelijk werk van de raden voor gemeentelijke actie in de laatste maanden was het verzamelen van handtekeningen ten gunste van Oosterse multinationals (Koreaanse en Chinees), die reeds de exploitatie van steenkool en van verschillende metalen plannen, te beginnen met het district van Nuevo Antioquia in de gemeente Turbo en verder gaand door de gehuchten van  San José de Apartadó. Ze bevorderen ook het presenteren van curricula vitae om aangenomen te worden door die bedrijven als oplossing voor het probleem van de werkeloosheid. Het is ten zeerste betreurenswaardig dat de Staat wil steunen op de onbevredigde basisbehoeften van de boerenbevolking om ze te betrekken bij een economisch model dat gebaseerd is op de definitieve vernietiging van de niet-hernieuwbare natuurlijke grondstoffen, een exploitatie die het leefmilieu radicaal beschadigt en vergiftigt.

Eens te meer bedanken we de talrijke gemeenschappen en personen, die vanuit veel plaatsen van het land en van de wereld, ons moreel van verzet en onze idealen van een minder onmenselijke wereld, dan die wij beleven, hoog houden. Tegelijk wensen we hen dat het jaar dat gaat beginnen een nieuwe gelegenheid mag bieden om de krachten te verenigen tussen de sectoren van de wereld die vertrouwen op ethische humanitaire principes met als doel vooruitgang te maken in de constructie van gerechtigheid, solidariteit en vrede onder de levenden.