Kenmerken en juridische situatie van het stuk land La Roncona

Het is een landelijk stuk grond gelegen in het gehucht La Victoria van het district van San José van de gemeente Apartadó, dat minstens is samengesteld uit twee geregistreerde titels in de geschriften  van registratie van onroerende goederen Nrs 008-30275 en 008-32310 van het Kantoor van Publieke Instrumenten van Apartadó, wiens gezamenlijke minimumoppervlakte 72 has met 500 m² bedraagt.

De Vredesgemeenschap als juridische persoonlijkheid (vzw = vereniging zonder winstoogmerk) is vredevolle bezitter ‘ter goeder trouw’ sedert 20 jaar en 4 maanden, omdat ze de rechten van bezit en gebruik uitoefent vanaf mei 1997. Binnen haar stukken grond heeft ze landbouwactiviteiten ontwikkeld met voorlopige teelten van bananen en maniok en sedert 10 jaar met permanente teelten van cacao met een proces van organische productie, dat op een registratie (label) kan rekenen bij nationale en internationale organismen van erkenning van dit type teelt. Op dit moment is een juridisch proces  bezig van verwerving van eigendom (usucapión) voor het desbetreffende gerechtshof. Hiermee beoogt men de erkenning van het recht op eigendom voor deze stukken grond. Tot vandaag werd er geen bezwaar ingediend tegen de rechten op bezit, genot, gebruik en exploitatie door de Vredesgemeenschap van het onroerend goed La Roncona.

De kadastercertificaten van deze onroerende goederen zijn 045-2-004-000-0012-00023 (La Roncona) en 045-2-004-000-0012-000238 (La Roncona 2), toegewezen aan het Gedecentraliseerd Kadaster van Antioquia.  Terwijl in het onderzoek naar titels het bestaan van 3 onroerende goederen met onafhankelijke documentatie en onder dezelfde naam aangetoond werd, beantwoordt het onroerend goed met  geschrift van registratie van onroerend goed nr. 008-30780 aan een stuk grond met dezelfde benaming en dezelfde antecedenten van eigendom, maar met een verschillende ligging ten overstaan van de eerder vermelde onroerende goederen.  Zo niet en omdat het een aangrenzend stuk grond betreft, zou het totaal van het onroerend goed La Roncona  een geregistreerde oppervlakte hebben van 116 has + 5.500 m² en via een schriftelijk antecedent een oppervlakte van 141 has + 5.500 m², afgeleid van het acquisitieproces van Mr. Darío Jaramillo. De uiteindelijke bepaling van de oppervlakte hangt af van het proces van de Georeferentie en het kadastraal onderzoek dat plaats vindt.