Moorddadige troepen die (van alles) verbergen en die omkopen – Kolonels die liegen en lasteren zonder maat

De agressie en de laster houdt niet op en ook niet onze progressieve verbazing voor de elke keer meer ontmaskerde perversiteit van Staatsagenten.  Onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó ziet zich verplicht nieuwe criminele feiten ter kennis te brengen van het land en van de wereld:

Op maandag 8 juni 2015 rond 9:00 uur begaf een groep families van onze Vredesgemeenschap in het gehucht La Unión zich naar de plaats Las Nieves waar troepen van het leger dezelfde dag een koe hadden gedood gedurende en confrontatie met guerrilleros van de FARC. Daar antwoordden de militairen woest dat ze deden waar ze goesting in hadden.  Minuten nadien wanneer de families beslisten het projectiel uit de dode koe te halen, verplichtten de families het projectiel af te geven. En ook boden ze een grote som geld aan om hen niet aan te klagen, wat de Gemeenschap niet aanvaardde.

Op dinsdag 9 juni 2015 rond 15:12 uur na vijandelijkheden vanwege guerrilleros van de FARC tegen de militaire basis en tegen de politiepost , gelegen in het dorpscentrum  van San José, te midden van de burgerbevolking werd de burgervrouw Luz Mary ALCARAZ, moeder van vier minderjarige kinderen, die hierbij zwaar gewond werd en overgebracht was naar het Hospitaal van Apartadó, benaderd door politieagenten die haar onderwierpen aan ondervragingen en druk op haar uitoefenden om te beweren dat het projectiel afkomstig was van guerrilleros van de FARC.  Uren later werd ze uit het gemeentelijk Hospitaal ontslagen, met het argument dat ze niets meer voor haar konden doen , te wijten aan orders die ze gekregen hadden om haar niet te verzorgen omdat zij tot “dat volk van daarboven”, een verwijzing naar de guerrilla, behoorde. De medische ploeg beperkte er zich toe om pilletjes Acetaminofén voor te schrijven, ondanks haar ernstige gezondheidstoestand en ze lieten de kogel die in haar linkerzijde ter hoogte van het hart was binnengedrongen gewoon zitten. Alles wijst erop dat wie de orders gegeven hadden haar niet te verzorgen leden waren van Politie of/en van het Leger.  Hiermede werden heilige richtsnoeren van de universele moraal geschonden, waarbij het medisch corps tegelijk verplicht werd hun eed van Hippocrates te schenden terwijl ze zich bovendien steunden op valse en criminele informatie.

Op woensdag 10 juni 2015 rond 10:00 en gedurende heel wat minuten grepen er vijandelijkheden plaats tegen de militaire basis en tegen de politiepost, gelegen in het dorpscentrum, te midden van de burgerbevolking. Gedurende de confrontatie bestond er een zeer groot gevaar dat de jongere Edwin ARTEAGA GUERRA, lid van onze Vredesgemeenschap, terwijl hij landbouwactiviteiten bezig was in zijn cacaoteelt op de plaats El Cuchillo, op velden van onze Vredesgemeenschap, het leven zou kunnen verliezen. Edwin zag zich verplicht de plaats te ontruimen en te vluchten terwijl hij zijn werktuigen en voedsel achterliet terwijl hij beschoten werd door militairen die zich  slechts enkele meters van de organische cacaoteelt bevonden.

Op donderdag 11 juni 2015 rond 7:40 werden er opnieuw vijandelijkheden tegen de militaire basis van San José de Apartadó geregistreerd. Die is gelegen naast het college en te midden van de burgerbevolking. Die ligging schendt en eerbiedigt evenmin de talrijke Vonnissen van het Grondwettelijk Hof en van de Staatsraad.

Op maandag 15 juni 2015 lanceerde Kolonel Germán ROJAS DÍAZ, Commandant van de XVII-de Brigade, nieuwe aanvallen tegen onze Vredesgemeenschap. Ditmaal beschuldigt hij ze dat ze de moord van een minderjarige in het district San José verbergt, met de argumentering dat wij zouden beweerd hebben dat de dood zou veroorzaakt zijn door een slangenbeet.  Het is niet de eerste keer dat deze Kolonel zijn toevlucht zoekt in leugens en laster om onze Gemeenschap aan te vallen en te stigmatiseren.  De Vredesgemeenschap heeft op geen enkel moment een uitspraak gedaan over deze zaak, noch officieel, noch op geen enkele andere wijze. Daarom vragen we ons af: “Waarom verzint deze Kolonel deze leugens? Nauwelijks hebben we communicatie met hem, omdat we bewust zijn van zijn criminele activiteiten. Wat is dus de steengroeve van zijn voortdurende leugens en laster? Hij kan ze slechts putten uit een pervers geweten dat hem aanmoedigt om verder te doen met misdrijven en het met de voeten treden van de Grondwet en de wetten en het schenden van de heiligste mensenrechten. De dood van de minderjarige deed zich voor op zaterdag 13 juni 2015 in het gehucht El Porvenir, dat tot het district San José behoort, terwijl hij zich in het huis van een buur bevond. Toen zijn broertje, ook een minderjarige zoals hij, argeloos een zelfgemaakt jachtgeweer manipuleerde, dat binnen handbereik lag, veroorzaakte hij zo een ongeval door een schot te lossen dat een einde maakte aan het leven van zijn broertje. Deze feiten deden zich voor op het moment dat er geen volwassenen waren want er waren daar enkel nog andere kinderen. Zowel de familie, de ouders en de overige familieleden alsook onze Vredesgemeenschap hebben enorm geleden door het verlies van zulk leven, van een kind dat nauwelijks zes jaar is en wiens levensweg zich pas begon te openen.  Ofschoon de ouders van het minderjarig kindje geen leden zijn van onze Vredesgemeenschap , toch verschafte de Vredesgemeenschap op hun vraag niet alleen zijn rustplaats, maar ook haar installaties gedurende de dodenwake voor een grote mensenmassa die hem begeleidde.

Op dinsdag 16 juni 2015 deed de Commandant van de XVII-de Brigade, Kolonel Germán ROJAS DÍAZ bij verschillende tussenkomsten in de communicatiemedia opnieuw een beroep op laster tegen onze Vredesgemeenschap.  Deze keer in nog ergere termen, door te beweren dat “Mellizo”, de familiaire (roep)naam waarmee we Germán GRACIANO POSSO , lid en Wettelijk Vertegenwoordiger van onze Vredesgemeenschap noemen, “een organieke guerrillero is van het 5de Front van de FARC, die misdrijven pleegt in de gehuchten van het district San José en die veel schade aanrichtte aan de gemeenschap in het algemeen “. De misdadige kolonel beschuldigt hem ervan “dat hij vergezeld door een NGO het lichaam van het kind waarover we het eerder hadden was gaan ophalen met de bedoeling de misdaad te verbergen”.  Want sommige militairen verklaarden in de media dat het kind vermoord zou zijn door de guerrilla. De bekwaamheid tot perversiteit van deze Kolonel en zijn volgelingen veroorzaakt verbijstering, want hij staat reeds jaren bekend voor zijn verschrikkelijke misdaden en het boezemt iedereen angst in dat hij de posten van bevelvoering bezet juist door zijn misdadige staat van dienst.  Zijn bekwaamheid om te bedriegen en te liegen schijnt geen grenzen te kennen en bij elke tussenkomst die hij maakt komt hij op de proppen met zijn criminele houding. Dat de Regering eindelijk eens aandacht schenkt aan het gezichtsverlies dat een agent met zulke ontaarde karakteristieken berokkent!

We stellen de Nationale Regering verantwoordelijk voor wat Germán GRACIANO kan overkomen, tegelijk verwerpen we categoriek gelijkaardige beschuldigingen tegen GRACIANO door haar militaire vertegenwoordigers van de XVII-de Brigade die de criminele geschiedenis van Rito Alejo del Río incarneren.

Alle internationale gerechtshoven die zich bezighouden met het geval Colombia hebben in hun bezit duizenden aanklachten van agressie tegen onze Vredesgemeenschap, die misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden, misdaden van vervolging en genocide vormen. Ook President Santos beschikt in zijn kantoor over deze duizenden inlichtingen met dringende eisen om zijn grondwettelijke verplichtingen te vervullen die van hem eisen onmiddellijk administratieve maatregelen te nemen om deze barbaarsheid te verhinderen.  Maar er wordt niets gedaan om de daders tegen te houden. Enkel de morele solidariteit die we ontvangen van talrijke menselijke wezens in de wereld vormt onze aanmoediging in ons weerstand bieden. We bedanken opnieuw voor deze blijken van morele solidariteit.

Vredesgemeenschap van San José de Apartadó

17 juni 2015