Routinekronieken uit het paramilitair paradijs

Opnieuw ziet de Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt een beroep te doen op het land en de wereld om getuigenis af te leggen van de laatste feiten waarvan we slachtoffer werden omwille van ons burgerlijk verzet ter verdediging van het leven en het territorium.

De laatste weken werd er opnieuw een intense aanwezigheid van gecamoufleerde en zwaarbewapende paramilitairen vastgesteld. Zij die afkomstig waren uit Nuevo Antioquia, een district van Turbo, drongen via het gehucht Playa Larga binnen en zij die afkomstig waren uit Córdoba via het gehucht La Resbalosa. Zij komen aan in de gehuchten en intimideren de boeren, ze kondigen aan dat ze hun gsm’s gaan afnemen zodat ze onze Vredesgemeenschap niet (kunnen) informeren over  hun aanwezigheid. En ze dringen er op aan dat het verboden is informatie te verschaffen over hun aanwezigheid en zeker niet aan de Vredesgemeenschap.

De feiten waarvan we vandaag getuigenis afleggen zijn de volgende:

Op dinsdag 30 juli 2019 overdag kwam onze Vredesgemeenschap te weten dat ze de leden van onze Gemeenschap die leven in het gehucht La Resbalosa fors bedreigden. Daar kondigden de paramilitairen aan dat ze niet gaan toelaten dat leden van onze Gemeenschap blijven werken op één van de gemeenschapsboerderijen die deel uitmaken van ons vredesproces in dat gehucht. Klaarblijkelijk zijn er veel belangen van ondernemers en van de drugstrafiek die hen ertoe brengen te verhinderen dat de mensen voedselgewassen zaaien in hun tuinen voor hun levensonderhoud. Want ze willen dat de aarde bestemd wordt voor doelstellingen die vreemd zijn aan die van het levensonderhoud van de boerenbevolking en dat de boeren zich onderwerpen aan plannen en belangen van machtige sectoren die alleen maar proberen de natuur te schaden en te vernietigen en de boeren te exploiteren voor eigen profijt.

Op donderdag 1 augustus overdag bereikte ons informatie volgens welke de paramilitairen die de 32 gehuchten van San José de Apartadó controleren, de bewoners, in het bijzonder die gronden bezitten  in de gehuchten Mulatos, La Resbalosa en La Esperanza o.a. op besliste wijze verbieden om zonder hun toestemming gronden te verkopen en zeker niet aan de Vredesgemeenschap. En ze waarschuwden hen dat, indien iemand dat toch doet, hij de gevolgen zal moeten dragen. Buiten de vervolging die het paramilitarisme gedurende meer dan twee decennia volgehouden heeft tegen onze Vredesgemeenschap om ze tegen elke  prijs te proberen uitroeien en  te doen verdwijnen, stelt de bevolking uit de regio telkens duidelijker vast dat het paramilitarisme en de krachten die achter  hen schuilgaan telkens meer absolute controle van het grondgebied proberen te verkrijgen om ze te onderwerpen aan perverse plannen voor het profijt van een kleine en machtige elite.

Op vrijdag 2 augustus 2019 overdag kwam ons informatie ter ore dat de paramilitaire commandant alias “René”, die reeds een hele tijd belast was met de controle en de detailhandel  van drugs in de zone van San José, zich uit de zone had teruggetrokken. Hij zei dat hij zich verplaatste omwille van sterke aanklachten tegen hem, wat hem verhinderde nog sterkere controle uit te oefenen. Volgens informatie werd hij door zijn paramilitairen bevelhebbers overgeplaatst naar het district van Piedras Blancas, in de gemeente Carepa. Bij zijn opstappen lanceerde hij zware bedreigingen tegen onze Vredesgemeenschap.  Hij zei: “De enige die aanklachten doet is die Vredesgemeenschap maar dat zal zo niet blijven!

Op zaterdag 3 augustus 2019 ’s avonds kwamen 15 gecamoufleerde paramilitairen die  zware vuurwapens dragen aan in het gehucht El Porvenir. Daar drongen ze de woningen binnen van de boeren en ze kondigden aan dat ze waren gekomen om enkele problemen op te lossen over de slechte reputatie die de paramilitairen hebben in de zone. Ze zegden: “We zijn hier omdat de burgerbevolking zegt – en er zijn veel aanklachten die dat aantonen - dat wij paramilitairen een stel moordenaars en dieven zijn en dat gaan we oplossen, want wij zijn geen slechteriken.” Ter zelfde tijd vroegen ze op bedreigende toon of ze gsms’ , hadden, waarop de bewoners antwoordden van niet. Daar verbleven ze de ganse nacht in de omgeving van de boerderijen.

Op zondag 4 augustus 2019 werden deze zelfde paramilitairen, die de dag voordien waren aangekomen in het gehucht El Porvenir en die daar bleven kamperen dicht bij de woningen van de boeren, op de middag (12:00 uur) opnieuw  gezien.

Op dinsdag 6 augustus 2019 was onze Gemeenschap met internationale begeleiding en met de Ombudsman voor de Mensenrechten van Apartadó aanwezig in  de gehuchten Alto Joaquín en Puerto Nuevo en in het district van Frasquillo van de gemeente Tierralta  (Dep. Córdoba). Daar verdedigt onze gemeenschap enkele collectieve gronden waarop leden van ons proces van Vredesgemeenschap leven. Men kon vaststellen dat het de paramilitairen zijn die daar alles controleren, gaande van de handel in drugs van illegaal gebruik, die ze transporteren met de toelating van de Nationale Vloot (van de Marine)die daar een basis heeft;  de handel in voedingswaren, die ze controleren zodat ze niet zouden verkopen tenzij aan hen waaraan zij willen dat ze verkopen; de controle over het stuwmeer, door het regelen van elke verplaatsing in vaartuigen van het type Johnson , en het beroven van gronden van de families die dichtbij het stuwmeer leven. Alles is gebonden aan het betalen van verplichte belastingen  die ze eisen van de boeren.

Op woensdag 7 augustus 2019 deed onze Gemeenschap een rondgang met internationale begeleiding naar het gehucht La Esperanza ,  passerend door het gehucht El porvenir, beide binnen het territorium van het district van San José, want er was veel info volgens dewelke de paramilitairen in de vorige dagen de woningen van de boeren doorzochten. Toen we daar waren, op de weg die voert van het gehucht El Porvenir naar het gehucht La Esperanza, kon vastgesteld worden dat er aanwezigheid was van bewapende paramilitairen erg dicht bij de weg , wat een bevestiging betekende van hun aanwezigheid in het gehucht El Porvenir. Volgens de bewoners van het gehucht La Esperanza , hadden de militairen diezelfde dagen gepatrouilleerd in het gehucht La Esperanza maar niet in El Porvenir, ongeveer 40 minuten verwijderd van La Esperanza en dat was juist de plaats waar de paramilitairen waren aangekomen om er de huizen van de boeren binnen te dringen. De militaire tactiek en hun koppeling met de paramilitairen, die erin bestaat niet gelijktijdig aanwezig te zijn op dezelfde plaatsen om niet de indruk te wekken dat ze mekaar wederkerig helpen,  is reeds voldoende bekend.

Op donderdag 8 augustus 2019 om 9:00 uur ’s morgens kwam een militair contingent van de 17-de  Brigade van het leger aan bij de kleine huizenblok, oude nederzetting van onze Vredesgemeenschap in het gehucht La Unión.  Daar begonnen ze de huizen van de boeren te bezoeken  om een volkstelling of een huiszoeking te doen. We weten niet wat de doelstelling van deze volkstelling zou zijn. Wat heel duidelijk is, is dat de 17-de Brigade  in vorige jaren zulke illegale volkstellingen of huiszoekingen deed en dat al die informatie eindigde in handen van de paramilitairen, die nadien veel mensen gingen vermoorden die voorkwamen op die lijsten.

Op 19 juni laatstleden werd President Duque in kennis gesteld van een samenvatting van agressies tegen onze Vredesgemeenschap, ondergaan tussen augustus 2018 en mei 2019 (met referentie: EXT 19-00060721), met de herhaalde eis om zijn grondwettelijke verplichtingen als borg voor de rechten na te komen. Dit alles was vergezeld van een herinnering van de principes van het internationaal recht die elke mandataris de last oplegt de feiten over te nemen van zijn voorhangers wanneer er niet beslist wordt wat van het verleden komt te veroordelen, te corrigeren en te herstellen en zo de Rechtsstaat te vernietigen. Het antwoord was identiek aan dat van de ex-presidenten Samper, Pastrana, Uribe en Santos: namelijk de oproepen door te geven aan het Ministerie van Defensie(in eerste orde verantwoordelijk voor de feiten) en daar beginnen de eisen een pelgrimstocht van jaren, van het ene kantoor naar het andere, waarbij geen enkele officier of onderofficier de feiten bedreven door zijn collega’s wil veroordelen, omdat ze verkiezen zich te solidariseren met hen in het veinzen, ontwijken en verbergen en in de optie van de armen te laten zakken en “een oogje dicht te knijpen”.  Niets verandert er. Niets verandert er. Niets verandert er. Alles blijft hetzelfde. Het zijn routines die in 22 jaar hun weg hebben gebaand.

Eens te meer bedankt onze Vredesgemeenschap de massa personen in het land en in de wereld die solidair zijn met ons verzet en die in volle ethische en morele overtuiging de criminaliteit van de Colombiaanse Staat veroordelen. Aan hen allen onze gemeende dank.