Schending van rechten en telkens meer totale instorting van de staat

Opnieuw ziet onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich, zoals reeds bij vele andere gelegenheden, verplicht getuigenis af te leggen voor het land en de wereld over de laatste feiten waarvan wij slachtoffer zijn geworden door een vernietigende entiteit die niet berust in haar plan om een einde te maken aan ons proces van leven.

We bevinden ons op momenten van sociale mobilisaties in heel het land en op andere plaatsen van de wereld. De oorsprong van dit alles is de begeerte van de machtigen om de slachtoffers telkens meer te elimineren of te marginaliseren . Regeringen zijn het die het opnemen tegen hun eigen burgers zonder zelfs het elementair recht op protest te waarborgen. Het is duidelijk dat ze niet geven om het leven van de mensen. Hervormingen en strategieën van “veiligheid” zijn erop gericht meer honger, uitsluiting en uitroeiing te veroorzaken van hen die de belangen van de elites belemmeren.

Terwijl men in de stad een waardig leven opeist houdt het paramilitarisme op het platteland niet op de burgerbevolking te onderwerpen, het zwijgen op te leggen en hen angst aan te jagen met wapens die beschermd worden door de Staat en met voortdurende pamfletten bedreigen ze hen voor het zich niet onderwerpen aan hun orders. In onze zone proberen de paramilitairen steeds meer en meer mensen te coöpteren in hun opzet om onze Vredesgemeenschap uit te roeien. Ze steunen op publieke ambtenaren om voogdij uit te werken en zo een wettelijke schijn te schenken aan hun strijd van uitroeiing tegen ons. De politie en het leger staan ver af van de bescherming van de kwetsbare bevolking. Haar strategie van totale tolerantie van het paramilitarisme is evident en hun doorgestoken kaart met hen om zich tactisch te verwijderen van de plaatsen waar zij gaan optreden. Zodat ze kunnen antwoorden met de afgezaagde formule : “we hadden geen troepen in dat gebied”. We begrijpen niet waartoe instellingen voor bescherming dienen die niet beschermen en die bovendien de “potten” van drugsgebruik tolereren en gebruiken.

De vonnissen van voogdij blijven ten gunste van de daders, terwijl men de slachtoffers de mond wil snoeren en hen het meest elementaire wil verhinderen: aan de maatschappij en aan de wereld hun lijden kenbaar te maken. Het recht op meningsuiting, op aanklachten en op protest worden in Colombia met kogels geëlimineerd. Het aantal doden en gekwetsten bij de protesten is huiveringwekkend en de uitschakeling van sociale leid(st)ers volgt een constant ritme,aangemoedigd door anonimiteit en straffeloosheid.

De meest recente feiten die ons treffen zijn de volgende:

Op dinsdag 4 mei 2021 begon Meneer César JARAMILLO , volgens bewoners van de zone, na de bijeenkomst van 1 mei in het gehucht La Esperanza, waarop hij de Raden voor Gemeentelijke Actie bijeenriep om ze het pact om onze Vredesgemeenschap uit te roeien te doen tekenen, te bellen met de voorzitters van de Raden die niet deelnamen aan deze bijeenkomst, om ze het document van het pact van uitroeiing te doen tekenen.

Op donderdag 6 mei 2021 kwam via informatie van bewoners van de zone de druk van de paramilitairen ter ore om percelen te kopen gelegen in strategische zones, zoals de randen van het gebergte om daar hun operatiecentra te plaatsen. Ze bedreigden reeds verschillende bewoners die hun percelen niet wilden verkopen.

Op vrijdag 7 mei 2021 overdag vernietigden in het gehucht Arenas Altas personen die vreemd zijn aan onze Vredesgemeenschap de borden met onze insignes als proces van leven.

Op zaterdag 8 mei 2021 overdag werd onze Vredesgemeenschap geïnformeerd dat een groep bewoners van het gehucht La Esperanza het plan had om aan CORPOURABA te vragen dat ze naar de private eigendom van onze Gemeenschap daar zouden komen en er 30 meter van de oever van de rivier zouden afmeten om zonder onze instemming aan de bouw te beginnen van een weg.

Op zondag 9 mei 2021 bereikte onze Gemeenschap informatie dat de paramilitair en lid van de Gemeentelijke Raad van La Unión Adolfo GUZMÁN bedreigingen zou gelanceerd hebben tegen een lid van onze Gemeenschap in het gehucht La Unión.

Op dinsdag 11 mei 2021 in de ochtenduren lieten de paramilitairen, die in volle vrijheid opereren in onze regio, pamfletten en teksten met de afkorting (AGC aanwezig) op de muren van de huizen achter in het dorpscentrum van San José en in de omgeving.

Op woensdag 12 mei 2021 overdag drongen drie bekende paramilitairen met zware wapens de huizenblok van het gehucht La Unión binnen en gingen er de woning van een bewoner binnen.

Op donderdag 13 mei 2021 ontvingen we telefoons en boodschappen van veel personen die gealarmeerd waren omdat ze te weten waren gekomen dat het Grondwettelijk Hof in een stemming van 5 tegen 4 beslist had de kern van het Vonnis 342/20 te behouden, dat onbetwijfelbaar gelijk gaf aan de 17de Brigade van het Leger in haar Actie van Voogdij tegen onze Vredesgemeenschap. Het bevestigde hiermee dat onze getuigenissen hun goede naam beledigen en dat ze niet mochten toegestaan worden zolang ze niet ondersteund waren door gerechtelijke uitspraken. Ofschoon we de tekst van de uitspraak nog niet kennen en zelfs het persbericht van het Hof niet is uitgestuurd, onthult dit nieuws reeds de erg diepe ineenstorting van de Rechtsstaat. Toen onze Gemeenschap een verzoek indiende van nietigverklaring tegen dat vonnis, ondersteunden we het verzoek tot nietigverklaring met overvloedige internationale en nationale jurisprudentie, die in ieder opzicht het primaatschap geeft aan het recht op vrije meningsuiting als essentieel element van om het even welke democratie, jurisprudentie die ook verbiedt dat het recht op “goede naam” geïnterpreteerd wordt als bijlage bij functies of waardigheden of voorschriften, gezien de GOEDE NAAM essentieel gebouwd is op het GOED GEDRAG,dat leidt naar waardering en respect, maar in het geval van de 17de Brigade bestaan veroordelingen voor misdaden van internationale en nationale tribunalen met inbegrip van het Opperste Gerechtshof van Colombia. Bij het proces werden talrijke bijdragen gevoegd van eminente juristen van vele landen, die gestoeld was op talrijke citaten van de internationale jurisprudentie. Daarom voegt de beslissing van het Hof, op een moment van zoveel Staatsgeweld en juridische chaos, een druppel meer toe aan de duizenden argumenten die dezer dagen ruchtbaarheid geven aan de onwettigheid van de Staat en de totale ineenstorting van de Rechtsstaat.

Op vrijdag 14 mei 2021 verhinderden paramilitairen, die de zone controleren, de bewoners van het gehucht Arenas Bajas om de berg om te halen om er producten voor huishoudelijk gebruik te zaaien.

Op zaterdag 15 mei 2021 overdag kwam er informatie dat men op de vergadering van de Raad voor Gemeentelijke Actie in het gehucht La Unión zou geregeld hebben om zonder onze instemming het netwerk ter bescherming van het Monument van de Herinnering weg te nemen, daar gebouwd door onze Gemeenschap ter nagedachtenis van de slachtoffers van het bloedbad dat daar bedreven werd door militairen en paramilitairen op 8 juli 2000. Volgens hen is het om daar een vermeende speeltuin (kinderpark) te bouwen goedgekeurd door het gemeentebestuur van Apartadó. De voorzitter van de Raad beweert dat het over een reeds goedgekeurde beslissing gaat.

Als Vredesgemeenschap die reeds meer dan 24 jaar het leven heeft verdedigd, verwerpen we categoriek de vernietiging van onze historische herinnering en tegelijk maken we de lokale en nationale regering duidelijk dat we niet zullen zwijgen voor de barbaarsheid die tegenover ons proces van leven en tegen de integriteit van heel de burgerbevolking gepleegd wordt door paramilitaire structuren, publieke Strijdkrachten en de overige instellingen van de regering die met duistere bondgenootschappen proberen hoe ze een einde kunnen maken aan het waardig leven in onze regio.

In deze tijden waarin het land gejend wordt in de straten bij de verdediging van zijn rechten, door het opleggen van hervormingen die het Colombiaanse volk onderdrukken en eerder ten goede komen aan de portemonnee van de regering, en waar de gewelddadige moorden van de non-conformisten zich dag na dag vermenigvuldigen, leven de instellingen ingekapseld in een model van repressieve Staat, telkens afgewezen door de grote meerderheden van het volk.

Vandaag meer dan ooit bedanken we de verschillende personen en gemeenschappen die vanuit het land en de wereld ons hebben geholpen op deze lange en moeilijke weg , in het bijzonder bij hun steun om bij het Grondwettelijk Hof aan te dringen om de ogen te openen om te begrijpen dat het bestreden vonnis de meest essentiële en elementaire principes schond van een Rechtsstaat en een democratie, zoals de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten het verdedigde alsook functionarissen en experten van de Verenigde Naties en vooraanstaande associaties van juristen van verschillende landen, evenals zovele personen die oordeelden dat het het meest elementair gezond verstand zelf was dat zou moeten zegevieren. Ofschoon het niet het verwachte resultaat opleverde, geloven we dat we waardigheid hebben gewonnen tegenover het Hof dat niet geeft om het leven van de boer en dat zich liet coöpteren door de belangen en de niet-bestaande “goede naam” van een militaire brigade die alleen maar motieven voor een slechte naam heeft verzameld, gezien hun enorme criminele en ongestrafte staat van dienst, die ze proberen te camoufleren met “goede naam”, tegen alle ethiek in, tegen alle rede in en tegen het meest elementair gezond verstand.