Terwijl we de verschrikking doorstaan cultiveren we het leven

Ondanks de jammerklacht die al meer dan twee decennia voortduurt, heeft onze Vredesgemeenschap smeekbedes gericht naar alle hoeken van het land en van de wereld op zoek naar solidariteit en menselijkheid en heeft ze bereikt dat men van de opeenvolgende regeringen eist dat ze de barbarij stoppen en het vernietigingsplan, waaraan we voortdurend onderworpen worden, demonteren, zonder dat tot op heden geen enkele effectieve maatregel werd genomen om een einde te maken aan het lijden dat we reeds gedurende zoveel jaren doorstonden. Terwijl we de verschrikking doorstaan blijven we ons hier vastklampen aan de liefde die we hebben voor het leven.

Eens te meer ziet onze Vredesgemeenschap zich ethisch e moreel verplicht om getuigenis af te leggen aan het land en aan de wereld , opdat op een dag recht zou gesproken worden over de door de paramilitairen, de criminele arm van de Staat, gepleegde gewelddadigheden, die onze Gemeenschap en de burgerbevolking van onze geografische en sociale omgeving treffen. Bij deze gelegenheid leggen we getuigenis af van deze feiten:

Op dinsdag 2 februari 2021 kreeg onze Vredesgemeenschap kennis van een poging tot seksueel misbruik in het gehucht La Unión van het district San José de Apartadó een paar dagen voordien tegen twee meisjes van zowat tussen 11 en 13 jaar door een gekende paramilitair met alias “Samuel”. De paramilitair bood deze minderjarigen sommen geld aan om ze te onderwerpen. Op dezelfde manier komen ze andere meisjes onder druk zetten met de bedoeling ze seksueel te misbruiken.

Begin februari 2021 geraakte onze Vredesgemeenschap op de hoogte van doodsbedreigingen door de paramilitairen tegen een jonge gast die in de zone woont en die bovendien door de paramilitairen belast was geweest met de verkoop en commercialisering van drugs in dorpscentrum van San José. De politie- en legerautoriteiten , klaarblijkelijk in coördinatie met het paramilitarisme, gebruikten de burgerbevolking, en in het bijzonder de jongeren, om ze te betrekken bij dit smerige en perverse spel en om nadien hun dood of ontheemding uit de regio te rechtvaardigen. Gelukkig wist de familie van deze jongere zijn bescherming en zijn overbrenging naar een andere plaats buiten de zone op een passende manier aan te pakken, zodat ze erin lukte zo zijn leven te redden.

Op zaterdag 6 februari 2021 kwam onze Vredesgemeenschap van een bewoner van de zone te weten dat: “ de voormalige commandant van het Politiestation van San José een erg nauwe band had met de ‘paracos’(paramilitairen) op het vlak van drugs”. En dat “de nieuwe commandant arriveerde, binnen kwam en de draad weer opnam en identiek dezelfde lijn volgde als de vorige, alsof alles in kannen en kruiken scheen”. Hij vertelde ook dat : “ iemand ziet ’s nachts als het reeds donker is de politiemannen naar beneden komen in burgerkleren naar de ketels (verkooppunten van drugs) om drugs te kopen en ze opnieuw naar boven gaan naar hun commando-eenheid”. Hij zei ook nog: ”De politie mengt zich in geen enkel probleem, ze hebben alles overgelaten aan de paramilitairen zodat zij de openbare orde controleren, en dit kan tegen niemand gezegd worden, en men moet zijn mond houden, want als men het iemand vertelt en deze laatste vertelt het aan de politie of aan de paramilitairen dan brengt men zich in problemen.”

Dezelfde zaterdag 6 februari 2021 benaderde een bewoner van de zone eens te meer onze Vredesgemeenschap om ons te bevestigen dat er zich in het dorpscentrum van San José de Apartadó een zeer ernstige en betreurenswaardige situatie voordoet nl. het toelaten dat minderjarigen van 10 jaar ’s nachts drugs (hallucinogenen) kopen om ze te consumeren zonder dat ook maar iemand iets doet om het te verhinderen, ondanks dat er in San José de Apartadó een militaire basis is en een bunker van de Nationale Politie.

Op dinsdag 9 februari 2021 in de namiddag riepen de paramilitairen in de gehuchten Buenos Aires en El Cuchillo van het district van San José de Apartadó voor de volgende dag, 10 februari 2021, een vergadering bijeen in Las Claras van hetzelfde district. De paramilitairen die in deze gehuchten wonen waarschuwden dat wie niet deelneemt de gevolgen zal moeten dragen.

Op woensdag 10 februari 2021 zijn er reeds heel vroeg paramilitairen met korte wapens en in burgerkleren aanwezig op de plaats Las Claras. Tegen 13:00 uur ging er een bijeenkomst door in de school gelegen in deze plaats Las Claras, die bovendien gelegen is op enkele minuten van het dorpscentrum van San José waar een militaire basis en een bunker van de Nationale Politie is geïnstalleerd. De vergadering werd voorgezeten door de paramilitairen onder commando van alias “Christian”, die volgens de alias “Christian” zelf meer dan 20 jaren militant was voor de FARC-EP. In deze bijeenkomst legden de paramilitairen orders en regels op helemaal in tegenspraak met de handelswijze en de gewoonten van de boerenbevolking van de streek, wat betreft de landbouwproductie en het sociaal gedrag, door aan de boerenbevolking het recht te beperken dat ze hebben over hun eigendommen en gronden die ze reeds sedert vele jaren door hun grootouders en hun voorvaderen bebouwden. Hetzelfde geldt voor het opleggen van “vaccins” (illegale en buitensporige belastingen) voor het kappen en de verkoop van hout; voor het totale verbod op jagen en vissen in de zone zonder de directe toelating van hen (de paramilitairen). Daar spraken ze zich ook energiek uit tegen de aanklachten die onze Vredesgemeenschap publiekelijk doet. Alias “Christian” bevestigde dat ze overal mensen hebben en dat ze de hele bevolking onder bewaking houden. En ofwel onderwerpen ze zich aan hun normen , zei hij, ofwel moeten ze de zone verlaten. De waarschuwing voor jongeren en adolescenten is dat elk kind ouder dan 12 jaar aan de bijeenkomst moet deelnemen. Dit op straffe van een boete of hij kan niet in het gehucht blijven. Hij beweerde bovendien dat ze niet zullen toelaten dat de guerrilla het territorium opnieuw zou innemen, dat ze het met bloed en vuur zouden betwisten en dat wie moet sterven dan maar sterft, omdat deze regio grote economische belangen vertegenwoordigt. Geconfronteerd met deze bedreigingen, is de burgerbevolking erg bang en er is grote ongerustheid door de waarschuwingen en bedreigingen die de paramilitairen uiten.

Op donderdag 11 februari 2021 werd door de paramilitairen, die doorheen deze regionen vrij optreden, een vergadering gehouden met de boeren burgerbevolking in het gehucht Bellavista , dat ook tot het district van San José behoort. De thema’s die aangesneden werden waren dezelfde die de dag voordien, woensdag 10 februari 2021, behandeld werden op de plaats Las Claras.

Tussen 16 en 20 februari 2021 circuleerden de paramilitairen via de sociale netwerken in het district San José , waarop ze hun doodsbedreigingen lanceerden en ze een lijst met te vermoorden personen vertoonden.

We kwamen te weten dat in de andere gehuchten van het district San José bijeenkomsten gehouden werden met het opleggen van de economische en sociale orde die in vorige dagen door de paramilitairen, die doorheen het hele grondgebied van het district San José vrij en open en bloot optreden, werd aangekondigd.

Op vrijdag 26 februari 2021 werd een sterke aanwezigheid genoteerd van een groep paramilitairen met camouflage uniformen en zware wapens in het gehucht El Porvenir van het district San José de Apartadó. De aanwezigheid van deze paramilitaire groep veroorzaakt angst en intimidatie bij de burgerbevolking, voor zover ze reeds controle uitoefenen en de boerenbevolking bedreigen en voor zover ze bepaalde gebruiken van de grond en modellen van landbouwproductie opleggen op hun percelen, wat het levensonderhoud uitmaakt van de boerenfamilies.

Op maandag 8 maart 2021 maakte onze Vredesgemeenschap haar nieuwe BREUK MET HET KANTOOR VAN DE OMBUDSMAN VOOR DE MENSENRECHTEN publiek, want eens te meer heeft dit kantoor de radicale afstand duidelijk gemaakt van de rol die het door de Nationale Grondwet is toebedeeld, door corrupte praktijken en in tegenspraak met zijn missie. In feite is de benoeming van personen voor het ambt van Nationale Ombudsman en Regionale Ombudsman van Urabá, de eerste in de persoon van de Heer Carlos Camargo, als onvoorwaardelijke vriend van President Duque en de tweede in de persoon van de Heer José Augusto Rendón , als advocaat van hen die de gronden van de boeren en Afro-gemeenschappen beroven en als vijand verklaard van de Wet van Gronden en Slachtoffers, een benoeming die een regeringsoptie duidelijk maakt voor de verdrukkers, voor de plunderaars en voor de corrupte ondernemers, terwijl het tegelijkertijd in strijd is met wat Grondwet en de wetten bepalen als doelstellingen van de missie van de Ombudsman voor de Mensenrechten. Het is duidelijk dat zij zich niets aantrekken van de slachtoffers maar alleen van de ambitie van politieke macht en van accumulatie van economische macht in handen van onderdrukkende elites met banden met ondernemingen en politieke partijen die opvielen door hun vermogen om te plunderen, op de vlucht te jagen, om basisgemeenschappen te elimineren en om het miskennen van de fundamentele mensenrechten. Het is publiek bekend dat deze twee personages uit een heel duister verleden in het land komen, wat hen radicaal onbevoegd maakt om verdedigers te zijn van de slachtoffers, toch de essentiële rol van het Kantoor van de Ombudsman voor de Mensenrechten. Onze eerdere breuken zijn gebaseerd op onze trieste ervaring van een beroep te moeten doen op een Kantoor van de Ombudsman voor de Mensenrechten die ons niets waarborgt en die integendeel al het mogelijke heeft gedaan, nu eens me corrupte acties , dan weer door systematisch verzuim, om aan corrupte ondernemers en politiekers het volle genot te waarborgen van hun vermogen om te plunderen, om gronden te stelen, om gedwongen ontheemding te veroorzaken van ganse gemeenschappen en om genocidale praktijken van uitroeiing van gemeenschappen te genereren.

De heimelijke verstandhouding tussen de strijdkrachten en hun paramilitaire arm kan niet anders dan misdaden toevoegen aan misdaden tegen de burgerbevolking. Het zijn praktijken die niet veranderen en die een schaamteloze en onfatsoenlijke koppigheid en medeplichtigheid aantonen van alle instellingen. Het baat niet om aanklachten achter te laten bij het Presidentschap van de Republiek en bij de Hoge Gerechtshoven. Het Kantoor van de Ombudsman voor de Mensenrechten was reeds in de grond verdorven. Niemand doet ook maar iets. De Regering geeft geen enkel passend antwoord op de internationale organismen die klachten indienen. We worden absoluut in de steek gelaten!

Ondanks dat brengen onze onwankelbare en onomkoopbare principes ter verdediging van het leven ons ertoe steviger dan ooit door te gaan, onze stem te verheffen naar de vier windstreken en onszelf te bevestigen in onze principes van leven en werk en van vreedzame burgerlijke vastberadenheid tegenover onze eigen beulen, die nooit onze stem zullen kunnen doen zwijgen. Onze jammerklacht blijft in de geschiedenis en in de mensheid.

We wijken niet en nooit zullen we afstand doen van ons gedenken van het leven en de gemeenschap.