“We hebben niets gezien en we weten van niets” dat is de strategie van de LEUGEN om de misdaden te kunnen verbergen

De Vredesgemeenschap van San José de Apartadó lanceert opnieuw een kreet om hulp aan het land en aan de wereld ten aanzien van de versterking van de agressie die haar treft en die ook de boerenbevolking van haar geografische en sociale omgeving probeert te vernietigen.  Zoals gewoonlijk hebben de militaire en burgerlijke autoriteiten eens te meer samengespannen om de misdaden bij de massacommunicatiemedia te ontkennen om zo het sociaal bewustzijn van het land en van de wereld te manipuleren.

De laatste dagen deden zich nieuwe misdaden voor en terwijl militairen en paramilitairen met intense agressiviteit alle rechten van de burgerbevolking schenden, verspreiden de massamedia verklaringen van plaatselijke en regionale autoriteiten die bevestigen dat alles goed gaat, dat er geen paramilitairen (meer) bestaan en dat er zich geen gedwongen ontheemding voordeed, dat er geen verdwijningen plaatsvonden, dat het allemaal leugens zijn  en “product van haat van het verleden”, dat de strijdkrachten de bevolking “beschermen” en dat het enige geweld afkomstig is van de guerrillagroepen. Met zulke verklaringen ontlasten ze zichzelf van hun grondwettelijke verantwoordelijkheden ten aanzien van het land en zo maken ze de slachtoffers tot speelbal van hun daders, zoals schapen in de klauwen van wolven en roofdieren. En dat doen ze niet zonder tussen de regels door te insinueren dat ze de wolven en de leeuwen bewonderen en dat ze beslist hebben ze solidair te verbergen en te beschermen.

We brengen het land en de wereld op de hoogte van de laatste feiten:

Op zaterdag 7 september 2013 kwam een groep paramilitairen samen met boeren van het gehucht Sabaleta dat behoort tot het district San José de Apartadó en ze verklaarden hen publiekelijk dat de burgers moeten samenwerken met hen en dat ze niet bezorgd moesten zijn  over de strijdkrachten, want dat het vrienden zijn.  Ze zegden dat, telkens de militairen zich van de ene plaats naar de andere begeven,  ze de paramilitairen inlichten en dat omgekeerd de paramilitairen ook de militairen inlichten als ze van plaats veranderen zodat er geen militaire vergissingen zouden gebeuren. 

Tussen maandag 9 en dinsdag 10 september 2013 waren Staatsinstellingen , zoals de Kantoor van de Ombudsman voor de Mensenrechten en de Gemeentelijke Personeelsdienst, die aangekondigd hadden o.a. de gehuchten La Hoz en Rodoxali te bezoeken , enkel aanwezig in het centrum van het gehucht Mulatos. Zo vermeden ze rechtstreeks naar de gehuchten te gaan die het ergst getroffen zijn door ontheemding, veroorzaakt door de paramilitaire aanwezigheid, zoals La Hoz en Rodoxali. In Mulatos beloofden ze aan enkele families  dat ze na november 2013, de datum waarop een volkstelling zou gehouden worden, zouden opgevangen worden als ontheemden.

Op dinsdag 10 september 2013 terwijl Germán Graciano, lid van de Interne Raad en Wettelijk Vertegenwoordiger van de Vredesgemeenschap, door het stads centrum van Apartadó ging, merkte hij op dat een man in burgerkleren hem volgde.  Na enkele minuten riep hij Germán bij zijn naam maar Germán deed alsof hij zich hier niet aan stoorde. Dit gebeurde in aanwezigheid van internationale begeleiders.

Op woensdag 11 september 2013 rond 12:00 uur legden de GOUVERNEUR VAN ANTIOQUIA SERGIO FAJARDO, de BURGEMEESTER VAN APARTADÓ LUIS GONZALO GIRALDO en KOLONEL MIGUEL GÓMEZ, COMMANDANT VAN DE XVII-DE BRIGADE VAN HET NATIONALE LEGER op de Radiozender Litoral, die uitzendt vanuit de gemeente Turbo, Antioquia, publieke verklaringen af waarin ze aanwezigheid van paramilitairen in de regio ontkenden. Ze ontkenden ook de gedwongen ontheemding van families en ze ontkenden de gedwongen verdwijning van de jongere Buenaventura Hoyos Hernández. Ze beklemtoonden dat “wat in de regio bestaat  de aanwezigheid is van Strijdkrachten die beschermen” en dat “ de Vredesgemeenschap de sterkst beschermde gemeenschap van de streek is”. Het is niet de eerste keer dat de regionale en locale burgerlijke autoriteiten de misdaden van de Strijdkrachten en van hun enorme paramilitaire armen in de streek verbergen. Ofschoon al deze barbaarsheid een waarheid als een koe is voor heel de bevolking die eronder lijdt en die er ononderbroken gedurende vele jaren heeft onder geleden, sluit de burgerlijke macht haar ogen en haar oren en kijkt de andere kant op. Ze zegt altijd dat “alles vals is” of dat “zij niet op de hoogte werden gebracht”.  Dezelfde gerechtelijke macht gebruikt als excuus om niets te onderzoeken en om de handen van de criminelen vrij te houden het gezegde dat “de slachtoffers geen aanklacht indienen”; maar als de slachtoffers klacht indienen belanden hun klachten binnen de kortste keren in handen van militairen en paramilitairen die reageren door de meest brutale represailles aan te kondigen: ofwel de dood, of de ontheemding of de gerechtelijke vervolging van de aanklager door middel van montages. Zo is men erin gelukt de misdadigers te beschermen door middel van alle mogelijke soorten van nalatigheden,medeplichtigheden en garanties.

Dezelfde woensdag 11 september 2013 rond 12:30 uur werd in het gehucht La Resbalosa URÍAS GUISAO, lid van de Vredesgemeenschap, aangehouden door legertroepen.  Een soldaat benaderde hem en bedreigde hem met zijn dienstwapen en hij waarschuwde hem “de Vredesgemeenschap zal niet lang meer bestaan , dat enerzijds de militairen zouden komen en dat anderzijds het ‘fuero militar’ (= de militaire rechtspraak) hen ging toelaten te doen wat ze ook maar willen”.

Dezelfde woensdag 11 september 2013 onderbrak een paramilitaire commandant samen met zijn manschappen van de paramilitaire basis van Piedras Blancas een vergadering,  die verschillende boeren die in het district Piedras Blancas wonen hielden.  Ze vroegen of deze vergadering deel uitmaakte van de coördinatie van de vredelievende mars die de boeren hadden georganiseerd.  Want volgens de paramilitairen hadden de strijdkrachten hun deze informatie doorgegeven. Ze zegden dat ze die informatie wilden verifiëren, omdat zij met de strijdkrachten overlegden om deze vreedzame mars in Urabá te verhinderen.

Op donderdag 12 september 2013 rond 10:20 werd Blanca Torres, lid van de Vredesgemeenschap, door een paramilitair benaderd, terwijl ze door het stadscentrum van Apartadó op weg was.  Hij vroeg haar informatie over haar man Germán Graciano, lid van de Interne Raad en Wettelijk Vertegenwoordiger van de Vredesgemeenschap.

Op vrijdag 13 september 2013 beweerde de Kolonel van de XVII-de Brigade met zetel in Carepa via de zender ANTENA ESTÉREO, die in heel de zone van Urabá kan beluisterd worden, dat het niet waar is dat er ontheemding in de zone is omdat er geen officiële aanklachten gedaan zijn door de slachtoffers bij de ter zake bevoegde organen. Met betrekking tot de paramilitaire aanwezigheid in de zone beweerde hij dat er geen paramilitairen zijn omdat er een sterke aanwezigheid is van het leger in de regio. Maar in de regio is wel het 5-de en 58-ste front van de FARC aanwezig. Wat de vredevolle mars betreft die door de boeren in Urabá aangekondigd is vanaf maandag 16 september 2013 beweert de officier dat ze georganiseerd wordt door de guerrilla van de FARC.  Ook verzekerde hij dat er sommige organisaties zijn die de ontwikkeling in de streek, zoals het aanleggen van wegen en elektriciteit in sommige gehuchten, niet toelaten. Tenslotte beweerde hij dat de aanklachten over de aanwezigheid van het paramilitarisme en de ontheemding in de regio enkel de bedoeling hadden schade toe te brengen aan het imago en de vooruitgang die Urabá beleeft.  Spreken over de band tussen leger en paramilitairen in de regio is naar zijn zeggen, iets dat verklaard wordt door wrok uit het verleden door een kleine sector in de regio.  In dit programma verklaarde een burger, die zich voorstelde als lid van een mensenrechtencomité van San José en als bewoner van San José, dat de vredevolle mars gepland op maandag 16 september een initiatief is van de boeren van het district, die deze beslissing autonoom namen.  Hij deed een oproep aan de boeren dat wie zich onder druk gezet voelt door de FARC niet aan de mars zou deelnemen.  Zulke verklaring brengt de Vredesgemeenschap en haar leden in gevaar , omdat de Vredesgemeenschap niet deelneemt aan dit type van activiteiten.  Want het niet deelnemen betekent niet dat ze geen slachtoffer zouden zijn van een paramilitair systeem gesteund door deStaat zelf.

Dezelfde vrijdag 13 september 2013 was een groep paramilitairen aanwezig in het gehucht Guineo Alto dat tot het district San José behoort.  Aan verschillende boeren vroegen ze de weg naar het gehucht La Unión waar een nederzetting van de Vredesgemeenschap bestaat.

Tussen donderdag 12 en vrijdag 13 september 2013 bedreigden paramilitairen die aanwezig waren in het gehucht Campamento van het district Piedras Blancas van de gemeente Carepa, verschillende boeren ermee ze te vermoorden met inbegrip van het in brand steken van auto’s met hun inzittenden als ze zouden deelnemen aan de mars gepland op 16 september 2013. Sedert jaren heeft de Vredesgemeenschap de aanwezigheid van die paramilitaire basis daar ter kennis gebracht van de President van de Republiek.  Maar de afwezigheid van elk correctief optreden maakt de tolerantie en de steun van de top van de Regering bij deze aanwezigheid en bij dit misdadig optreden duidelijk.

Op zondag 15 september 2013, rond 8:45 uur onderschepte een groep paramilitairen, waarvan verschillende met een kap over het hoofd, een voertuig van openbaar vervoer op de weg van San José naar Apartadó, ter hoogte van de plaats gekend als  TIERRA AMARILLA. Tierra Amarilla is een echt permanent paramilitair nest waar ze ontelbare misdaden hebben bedreven.  Ze bedreigden er de mensen die zouden deelnemen aan de mars, door de boeren van de regio gepland op maandag 16 september 2013. Op het voertuig zat een lid van onze Vredesgemeenschap.

Dezelfde zondag 15 september 2013 rond 11:10 uur werd een nieuw gevecht geregistreerd tussen eenheden van het Politiestation van San José met guerrillastrijders van de FARC.  Het duurde zo’n 20 minuten. Het veroorzaakte paniek bij de burgers die zich daar bevonden. Want het was een dag waarop personen van de verschillende gehuchten in San José samenkomen om provisie voor hun levensonderhoud aan te kopen. Zeer veel episodes vormen zo een geheel dat met evidentie aantoont, dat de plaatsing van deze politiepost te midden van de burgerbevolking, in flagrante schending van hetgeen het Grondwettelijk Hof had voorgesteld, een permanent gevaar en een voortdurende aanslag tegen het leven en de integriteit van de bewoners betekent.  Op die manier wordt de bevolking gebruikt als SCHILD, wat volgens het IHR (Internationaal Humanitair Recht) een oorlogsmisdaad is.

Dezelfde zondag 15 september 2013 werden in verschillende communicatiemedia en op internet tekens, logo’s , foto’s en de naam van onze “Vredesgemeenschap van San José de Apartadó” gepubliceerd waarbij verwezen wordt naar de Commissie voor de Mensenrechten van San José de Apartadó. Daarom ook informeerden wij de publieke opinie dat deze Commissie van en voor Mensenrechten van San José geen deel uitmaakt van onze Vredesgemeenschap.

Ofschoon de strijdkrachten de rol vervulden van beul in deze zone, door de rechten van de mens te miskennen, door de Grondwet en de Wetten van de Republiek en de heiligste principes van de universele moraal met de voeten te treden, en ofschoon het gerechtelijk apparaat al deze barbaarsheid ondersteunde met routinematige mechanismen van straffeloosheid toch is het triest te zien dat ook de burgerlijke autoriteiten, die van de burgerbevolking een stem van vertrouwen ontvingen bij hun verkiezing, zich aansluiten bij de leugen en de medeplichtigheid om zo hun onderdanen in de steek te laten om ze in de klauwen te spelen van de misdadigers door middel van de strategie van het “niets zien” en “er niets van te weten”.

Opnieuw bedanken we alle personen, organisaties en gemeenschappen van het land en van andere regio’s van de wereld die ons ondersteunen met hun morele ondersteuning in onze beslissing niet te wijken voor de schandelijke behandeling.

Vredesgemeenschap van San José de Apartadó

16 september2013

http://www.cdpsanjose.org