We vernietigden kleine wapens die ons hoe dan ook gingen afslachten. Dit als teken van onze afwijzing van de ketens van de dood

Opnieuw zag onze Vredesgemeenschap van San José de Apartadó zich genoodzaakt om een beroep te doen op het land en de wereld om getuigenis af te leggen van de laatste daden van agressie die we geleden hebben door deze paramilitaire Staat die elke keer meer haar criminele houding onthult.

Vandaag blijft onze Vredesgemeenschap strijden voor de verdediging van het leven en voor de eerbiediging van de rechten van de burgerbevolking in ons grondgebied. Het zijn reeds vele getuigenissen die we publiek hebben afgelegd over de bedreigingen die onze gemeenschap heeft ontvangen. Ze onthullen dat er criminele structuren bestaan die stevig ondersteund zijn en die gesteund worden door de tolerantie, het samenleven, de toestemming, de ruggensteun en de samenwerking van de (staats)instellingen die zeggen de Grondwet en de wetten te verdedigen maar die helemaal het tegengestelde doen.

Op 29 december beleefde onze gemeenschap een paramilitaire aanval in onze nederzetting van San Josecito, die slechts één bedoeling had nl. leden van onze Vredesgemeenschap te vermoorden. Gelukkig voltrok dit feit zich niet dank zij de reactie van onze kameraden. Want men lukte erin twee paramilitairen aan te houden, ze te immobiliseren en ze hun wapens af te nemen: een pistool SIGSAUER kaliber 9 mm. met serienummer B252721,  twee GSM’s (Alcatel en Samsung), een zakmes en twee machetes. Deze oorlogsmaterialen werden bewaard om nadien vernietigd te worden in aanwezigheid van instellingen, organisaties en communicatiemedia. Dat werd reeds uitgevoerd terwijl de onbruikbaar gemaakte overgebleven materialen werden overhandigd aan het Kantoor van de Ombudsman voor de Mensenrechten met op kop de Nationale Ombudsman de Heer Carlos A. Negret.

Veel personen en organisaties hadden kritiek op ons omdat we de wapens niet  ter beschikking stelden van de onderzoeks- en controleautoriteiten. Maar onze Gemeenschap heeft gedurende de 20 jaar van haar bestaan ondervonden dat deze wapens vroeg of laat terugkeren naar de circuits van georganiseerde criminelen om mensenlevens te vernietigen en hier draagt ongetwijfeld de extreme corruptie van het gerechtelijk apparaat en de vastgestelde solidariteit van onze Strijdkrachten met de criminele paramilitaire structuren toe bij. Omwille van de morele principes die we vanaf ons ontstaan duidelijk formuleerden, weigert onze Gemeenschap mee te werken met deze gecamoufleerde ketens van de dood waarvan de wortels doordringen in een Staat die vijand is van de armen en van hun sociale uitingen, ofschoon ze in haar discours andere principes belijdt.

De schandalige beslissing van het Openbaar Ministerie om de moordenaars, die wij konden immobiliseren en overdragen aan een afgevaardigde van de hoge regering, onmiddellijk vrij te laten, bewijst voor alle duidelijkheid die solidariteit van de Staat met de criminelen. Want het was een beslissing, die afgekeurd werd door talrijke nationale en internationale verklaringen van organisaties van allerlei aard, met inbegrip van buitenlandse regeringen en internationale organismen. Zeker ze zullen wettelijke formaliteiten kunnen aanvoeren, zoals onze eigen beslissing om de in beslag genomen wapens niet te overhandigen of om geen formele klachten in te dienen ten aanzien van de corrupte gerechtelijke instellingen. Want  hiermee hebben we reeds vele jaren gebroken, nadat we zeer nauwkeurig hun rottigheid aantoonden, zonder dat de hoge Gerechtshoven ons enig antwoord aanreikten. Maar dit alles bewijst dat het gerecht schreeuwt om radicale hervormingen, want het is er op magistraal wijze in gelukt om de straffeloosheid voor de elites van de macht en hun criminele armen te combineren met de repressieve willekeur voor hen die niet berusten in hun onderdrukking.

De groteske en walgelijke verklaringen van de Gouverneur van Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, die probeerde met leugens en het opnieuw stigmatiseren  van onze Vredesgemeenschap de reacties af te remmen tegenover de gruwelijke paramilitaire misdaad van 29 december, kregen internationale afwijzing en de meest besliste morele afkeuring van een oneindig aantal nationale en internationale personaliteiten, organisaties en instellingen. Maar deze afkeuringen hebben geen vat op hem noch op de nationale regering, omdat ethiek niet behoort tot hun interesse en hun waardeschaal.

We leggen getuigenis af van deze laatste feiten:

Op dinsdag 30 januari 2018 rond 15:00 uur werden schoten gehoord op het punt dat gekend is als La Tequera, slechts 5 minuten verwijderd van onze nederzetting van San Josecito. Daarna vertrok er een moto vandaar met twee bekende paramilitairen en die passeerde langs de weg recht tegenover onze nederzetting van San Josecito. Enkele meters verder naar beneden begonnen ze opnieuw schoten te lossen die van zeer dichtbij vanuit onze nederzetting werden gehoord. Het is evident dat ze hiermee wilden te kennen geven dat ze gelegenheden zoeken om ons af te slachten  en dat ze onaantastbaar blijven voor de controleautoriteiten en dat ze rekenen op hun tolerantie en toestemming.

Op woensdag 31 januari 2018 om 12:00 greep de plechtigheid plaats van de vernietiging van de afgenomen wapens van de 5 paramilitairen die op 29 december 2017 onze Wettelijk Vertegenwoordiger en andere leden van onze Vredesgemeenschap probeerden te vermoorden. Bij deze plechtigheid kon men rekenen op het Kantoor van de Ombudsman voor de mensenrechten met op kop de Nationale Ombudsman de Heer Carlos A. Negret en op de communicatiemedia zoals El Espectador, Canal Uno en andere. De resten van de vernietigde wapens werden door middel van deze plechtigheid overgelaten aan de zorg van het Kantoor van de Ombudsman voor de Mensenrechten.

Onze Gemeenschap, zoals in andere momenten, maakt duidelijk dat we geen oorlog willen en nog veel minder uitrusting voor geweld dat mensenlevens vernietigt.

De Staat is verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt, want hij wenste niet te aanvaarden dat er paramilitaire structuren bestaan in onze regio en hij gaf er de voorkeur aan ze te verbergen en ze te ontkennen en de instellingen die het meest met hen samenwerken onaangeroerd te laten.

Met de vernietiging van deze wapens willen we een bijkomende getuigenis afleggen dat deze twee, door onze Vredesgemeenschap op 29 december aangehouden paramilitairen die overgedragen werden aan ambtenaren van de hoge Regering, schuldig zijn aan een poging tot het begaan van een bloedbad en indien ze dit niet voltrokken was dat omdat hen een grotere macht werd opgelegd. Dit deden we opdat een onweerlegbare evidentie zou blijven van het bestaan en het crimineel opereren van het paramilitarisme in onze zone.  Indien ze onmiddellijk vrij gelaten werden, ofschoon dat de autoriteiten van de 17-de Brigade, de bevelhebbers van de Politie, het Technisch Onderzoekscorps van het openbaar Ministerie  en andere autoriteiten, aanwezig waren bij de overhandiging  en de ondertekening van de akte van Overhandiging ondertekend door de viceminister van Binnenlandse zaken en de Regionale Ombudsman voor de mensenrechten, dan bewijst dit alles de schandalige medeplichtigheid van de rechterlijke macht bij het misdrijf. Bovendien had men de Bisschop van Apartadó als getuige en er was een massale aanwezigheid van de Vredesgemeenschap en van boeren uit onze omgeving. Daarom onze radicale en massieve morele afwijzing. Deze Staat, met de partijen die hem ondersteunen, met de ontaarde Strijdkrachten en hun corrupte gouverneurschappen en gemeentebesturen, zijn verantwoordelijk voor alles wat zich kan voordoen aan de leden van onze Vredesgemeenschap en aan de boerenbevolking van onze fysische en sociale omgeving.

Met onze onmetelijke dank aan de massa organisaties, gemeenschappen, en personen van Colombia en van de gehele wereld die ons hebben omringd met hun onomkoopbare solidariteit in deze zo onheilspellende momenten, laten we deze nieuwe getuigenis achter.